1949

1949. gada 2. decembris „Cīņa”
Liepājā būvē jaunu tramvaja līniju

Liepājā uzsākta jaunas tramvaja līnijas izbūve. Tā savienos Sarkanarmijas ielu ar cukurfabriku un būs 5,2 km gara. Šogad pare­dzēts izbūvēt apmēram 3 km garu posmu, bet visu līniju pabeigs līdz Padomju Latvi­jas 10. gadadienai. 
Lielāko darba daļu veiks sabiedriskā kārtā. Izlieto visus iekšējos resursus — sliedes, gulšņus un citus ma­teriālus, kas atrodas uzņē­mumos, bet nav tiem vaja­dzīgi. Tautas talku veidā jaunās līnijas būvē piedalī­sies visas pilsētas iedzīvo­tāji. 
Pirmā lielā talka notika pagājušajā svētdienā. Tajā piedalījās vairāk nekā 10 tūkstoš liepājnieku. Talci­nieki izraka apmēram 1500 kubikmetru zemes un izvei­doja tramvaja līnijas uzbē­rumu 2 km garuma.