1992

1992. gads 2. oktobris „Kursas laiks”
Par Liepājas tramvaju – Ņujorkā
(rubrika: vēstules no ASV)

Atcerieties, ka saieta dalībnieki aicināja tautiešus ārzemēs uzņemties rūpes par šī transportā veida uzlabošanu. Tātad mēs tiekam informēti, ka 16. oktobrī, Ņujorkā, tranzīta muzejā, notiks sarīkojums par labu Liepājas tramvajam.
Kokteiļi un uzkodas – par brīvu, arī par Kolumbijas universitātes profesora Sigurda Gravas referātu «Kāp tramvajā, kāp tramvajā!» dolāri nebūs jāmaksā. Vienīgi tautieši aicina ziedot Liepājas tramvaja remontiem pa 50 ASV dolāriem. Bet tie, kuri kokteiļus un uzkodas nedabūs nogaršot, jo dzīvo tālāk – ai­cināti ziedot pa 40 dolāriem.
Nu, ko – mūsu novadnieki tālumā grib adoptēt mūsu «slimīgo bērnu» – sagrabējušo tramvaju. Būsim viņiem pa­tiesi pateicīgi!
Cita starpā. Ir briesmīgs retums, kad redakcijai zvanā un informē rajona val­de vai kāda cita augstāka iestāde, vai amatpersona. Tā teikt – turpinās dalī­šanās klanos pēc austrumu jeb padomijas sistēmas, šīs divas informācijas no Rietumiem vēlreiz parāda, kas ir demok­rātija, kas ir un kādai jābūt sadarbībai ar ceturto varu jeb presi.
Ak, jā. Ja kādam mūspuses deputātam vai biznesmenim gadās būt taipusē – atcerieties, Ņujorkas tranzīta muzejs at­rodas Bruklinas tilta tuvumā, ērti sasnie­dzams ar pazemes metro Nr. 2, 3, 4, 5, Pieņems arī jūsu ziedojumu!

Leons Spinga

 

1992. gads 15. oktobris „Diena”
Ārzemnieki ziedo Liepājas tramvajam
(rubrika: vietējās ziņas)

Liepāja, 13.okt. Piektdien Ņujorkas transporta muzejā no­tiks pasaules liepājnieku saieta da­lībnieku labdarības sarīkojums, kurā gūto naudu izlietos Liepājas tramvaja remontam.
«Liepājnieku saietā, kas notika šā gada jūlijā, pasaules liepājnieki apsolīja, ka katra pilsēta ārzemēs «adoptēs» vienu no 15 Liepājas tramvajiem. Ziedojumus, pārskai­tīs Pasaules latviešu apvienības kontā, un mēs vajadzības gadījumā varēsim saņemt no tā mums nepieciešamo summu. Tas, pro­tams, mums būs liels atspaids, jo pilsētas valdes valūtas fonds ir ļoti niecīgs,» Dienai teica pašvaldības uzņēmuma Liepājas tramvajs di­rektors Juris Konstantinovs.

Daiga Skukina

 

1992. gada 31. oktobris „Laiks” (Ņujorka)
Kas gādās par atlikušajiem 14 vagoniem?
Ņujorkiešu rūpes par Liepājas tramvaju

Liepājas tramvaja vagona adoptēša­na Ņujorkā izvērtās par sekmīgu un amizantu pasākumu, turklāt labi ap­meklētu, ar dažādu organizāciju priekšnieku piedalīšanos. Sarīkojums „Kāp tramvajā!” notika Ņujorkas Transita muzejā Bruklinā, 16. oktobrī. Ieeja muzejā kā parastā pazemja sta­cijā, bet vecajās velvēs iekārtota gan foto izstāde un priekšlasījumu telpas, gan dažādu pilsētu satiksmes līdzekļu modeļi – daži dabīgā lielumā, citi pavisam sīki. Šoreiz galvenā atrakcija bi­ja liepājnieku klāts cienasta galds ar dažādām uzkodām un padzērieniem.
Oficiālā daļa sākās ar PBLA priekš­sēža Gunāra Meierovica pasniegtu ap­loksni – ziedojumu, kas domāts Liepājas tramvaja remontiem.
Liepājnieks Uldis Grava paskaidro­ja, ka Liepājā kādreiz par publisko satiksmi gādājuši 30 Čehoslovakijā būvēti vagoni, bet tagad braukšanas kārtībā vairs tikai 15 – pārējiem nepieciešami remonti, kas maksātu caurmērā 2500 dol. gadā par katru vagonu. Tāpēc arī radies ierosinājums lielākiem latviešu centriem Rietumos (kur noteikti dzīvo rosīgi liepājnieki) katram adoptēt pa vagonam, tādā kārtā sagādājot liepājniekiem tik svarīgo iespēju pārvietoties ar publiskiem satiksmes līdzekļiem. Privātos auto jau tagad tikai retais var lietot loti dārgās degvielas dēļ.
Prof. Sigurds Grava ar slīdītēm bagātinātā stāstījumā izsekoja tram­vaja attīstībai pasaulē, sākot no zirgu vilktiem un beidzot ar vismodernā­kiem modeļiem, kur katrs vagons maksā miljonu dolāru. Izrādās, ka elektriskā ielu dzelzceļa iekārtošanā Liepāja bijusi tikai nieka 10 gadus aiz Ņujorkas (1888./1898. g.), kas liecina par pilsētas tēvu progresīvo nostāju pirms 100 gadiem un ļauj cerēt uz Lie­pājas spēju tikpat naski atgūt sev pie­nācīgo vietu starptautisko ostas pil­sētu vidū.
Ciemojoties atklājās, ka liepājnieki ir ne tikai brāļi Gravas, bet arī sabied­riskā darbiniece Vija Dāle un Latvijas vēstnieka ANO dzīvesbiedre Anita Baumane. Notika jūsmīga pieredzes apmaiņa par šīs vasaras liepājnieku salidojumu. Rīkotāji lēš, ka pasākums ienesis cerētos 2500 dolārus, tā nu pa Liepāju jau drīz braukās spožs un at­jaunots vagons, nesot savu Ņujorkas labvēļu vārdu. Sarīkojuma dalībnieki savukārt devās mājās ar Liepājas tramvaja brīvkarti (1993. g.) kabatā.

D.V.

Attēlā: Sarīkojuma „Kāp tramvaja!” rīkotāji un viesi, organizāciju pārstāvji; 1. rinda no kreisās: Inese Apele – DV apv. vanadžu priekšniece Ņujorkā, Imants Kalniņš DV apv. vanagu priekšnieks Ņujorkā, Dauma Grava – ALJA priekšniece, Gunārs Meierovics – PBLA priekšnieks, Aivars Baumanis – Latvijas vēstnieks ANO, Ints Rupners – ALA priekšnieks, Jānis Siliņš – Ņujorkas Latviešu organizāciju padomes priekšsēdis; 2. rindā sarīkojuma izkārtotāji liepājnieki, no kreisās: Uldis Grava, Vija Dāle, Anita Baumane, Sarmīte Grava, Rūta Grava, Sigurds Grava.