2008

2008. gada 17. janvāris „Neatkarīgā Rīta Avīze”
Liepājā pagarinās ceļu tramvajam

Liepājas tramvajs var izrādīties pirmais transporta uzņēmums, kas Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas uzdrošinās pagarināt sliežu ceļus. 
Ik rītu simtiem cilvēku no Liepājas mikrorajoniem Ezerkrasts 1 un Ezerkrasts 2 dodas uz metalurģijas milzi „Liepājas metalurgs”, kas atrodas otrā pilsētas galā. Gan braucot ar autobusu, gan ejot kājām līdz tramvajam, nokļūšana darbavietā ir neparocīga un ceļā jāpavada ilgs laiks. Esošās tramvaja līnijas pagarināšana šo problēmu atrisinātu. 
Šodien domes sēdē pašvaldības deputāti spriedīs par diviem ekspertu piedāvātajiem trases variantiem. Attīstības komitejā iepriekš priekšroka dota trases izbūvei pa Tukuma, Ventas un Ķempes ielu – kopumā 1,6 kilometru garumā. Otrā variantā līnija mestu cilpu līdz Klaipēdas ielas galam un atpakaļ, sasniedzot 2,1 kilometra garumu. Pašvaldības pārstāvis Aigars Štāls informē, ka noraidītais maršruts aptvertu abus daudzdzīvokļu namu mikrorajonus, taču, iespējams, radītu problēmas autosatiksmē. Tātad, iespējams, deputātiem nāksies meklēt vēl trešo versiju tramvaja līnijai. 
Kopējās projekta izmaksas tiek lēstas ap 7 miljoniem latu, un vismaz daļēju līdzfinansējumu plānots iegūt no Eiropas struktūrfondiem. Nauda būs nepieciešama pavisam drīz – tehniskā projekta izstrādāšanai. Savukārt līnijas būvdarbi varētu sākties 2010. gadā. Uzņēmuma „Liepājas tramvajs” direktors Aigars Puks apstiprina, ka liepājnieki būs pirmie, kas Latvijā pēc neatkarības atgūšanas liek jaunus sliežu ceļus.

Imants Vīksne

 

2008. gada 13. marts „Dienas Bizness”
160 000 par mājiņu ezermalā
Liepājas dome plāno atpirkt privātīpašumu tramvaja līnijas projektēšanai

Rubrika: Nekustamais īpašums

Izdevīgs darījums briest kādam liepāj­niekam, kura necilo īpašumu Liepājas paš­valdība plāno at­pirkt par īpašnieka dik­tēto cenu 160 000 Ls. 
Liepājā pašvaldība no privāt­personas plāno pirkt īpašumu Slapjā ielā 6, kas nepieciešams tramvaja līnijas pagarināša­nas projekta izstrādei. Nekus­tamajā īpašumā ir 2127 m2 liels zemesgabals, vienstāva dzīvo­jamā ēka un trīs palīgceltnes. Ar īpašnieku dome plāno slēgt pirkuma līgumu par summu 160 239 Ls jeb 75,33 Ls/m2. Ne­kustamā īpašuma iegādei no pilsētas budžeta šogad būs ne­pieciešami Ls 160 239 un Ls 3259, kas vajadzīgi īpašuma tie­sību pārreģistrācijas izdevu­mu segšanai. Šis ir vienīgais tramvaja līnijas pagarināšanai nepieciešamais zemesgabals, kas pašvaldībai jāpērk no pri­vātpersonas, norāda dome.

Vērtējumi atšķiras

Īpašumu vērtējis sertificēts vērtētājs Rihards Dzenis, nosa­kot tā vērtību aptuveni 120 000 Ls. «Vērtētājs nosaka īpašuma vērtību atbilstoši situācijai, kad īpašnieks vēlas savu īpa­šumu pārdot. Šajā gadījumā īpašnieks nebija domājis to pārdot,» situāciju «Db» skaidro­ja Liepājas domes nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Mārtiņš Tīdens. Viņš atsaucas uz Latio datiem, ka zemes cena Ezerkrastā esot 60-100 Ls/m2, tāpēc summa esot pieņemama. Savukārt nekustamo īpašumu kompānijas Oher-Haus tirgus apskats 2008. g. februārī vēsta:
«2008. gada februārī, tāpat kā iepriekšējos mēnešos, darīju­mu skaits ar zemesgabaliem salīdzinājumā ar laika perio­du pirms gada ir zems. Tirgū biežāk parādās zemesgabali zem tirgus cenas. /. . / pat 30 % zem tirgus vidējās cenas, taču arī tas negarantē tūlītēju darījumu. »
Arī internetā atrodamie sludinājumi, kuros piedāvā zemi ar tiesībām apbūvēt, liecina par citu cenu līmeni. Piemēram, turpat Ezerkrasta mikrorajonā komercapbūves zemi var nopirkt par 44,6 Ls/ m2, turpat Ezerkrasta rekons­truētu privātmāju tirgo par 120 000 Ls. Šie sludinājumi piedāvājumā ir jau ilgāku laiku, ļaujot secināt, ka tir­gus nav aktīvs.«Db» aptaujātie nekustamo īpašumu tirgus dalībnieki norādīja, ka Ezer­krastā reālie darījumi notiek reti un par 20 – 40 Ls/m2.

Nevēlas gaidīt

«25 % virs vidējās tirgus ce­nas, ja mēs gribam nodro­šināt pilsētas attīstību, ir pieņemami,» uzskata domes nekustamo īpašumu pārval­des vadītājs Mārtiņš Tīdens. Otrs ceļš būtu pieprasīt Sa­eimai pieņemt likumu par īpašuma atsavināšanu, lai atpirktu to par tā brīža tirgus cenu. «Process ir pamatīgi garš, vismaz gads. Mēs ne­varam uzsākt projektēšanu, jo svešā zemes gabalā neko nedrīkst projektēt. Tā varam nokavēt projekta pieteikšanu ES finansējumam. Otrkārt, neviens nevar pateikt, kāda būs īpašuma cena pēc gada. Treškārt, var uzrasties cits pircējs,» argumentus izklāsta M. Tīdens. Turklāt sākotnēji īpašnieks prasījis vēl daudz augstāku cenu, un šībrīža vienošanās jau esot par ievē­rojami zemāku summu. Arī pašvaldību lietu ministrijas preses sekretāre Dace Kārkliņa, atsaucoties uz ministrijas juristiem,«Db» apstiprināja, ka lai sāktu jebkāda objek­ta projektēšanu, ir jānokār­to īpašumtiesību jautājumi, īpašumam varot arī pieaugt vērtība, jo, lai gan pašreiz tas atrodas purvainā vietā, īpaš­nieks noslēdzis vienošanos ar atkritumu savākšanas firmu par savākto smilšu uzbēršanu gruntsgabalam. «Db» jau rakstīja, ka Liepājas domes deputāti konceptuāli atbalstī­ja tramvaja līnijas pagarinā­šanu, no trim maršrutiem iz­vēloties variantu, kas paredz tramvaja līnijas galapunktu pie Liepājas ezera. Plānots projektam piesaistīt ES fi­nansējumu. Tramvaja līnijas būvniecība varētu sākties ne agrāk kā 2010. gadā.

Vēsma Lēvalde
Kopā ar Katrīnu Iļjinsku

Foto: Īpašums Liepājā, Slapjā ielā 6, atrodas starp laivu būdām un daudzstāvu namiem, vērtīgs tas kļuvis, pateicoties tramvaja līnijas pagarināšanas projektam.

 

2008. gada 29. maijs "liepajasblogs.lv"
No 1. jūnija mainās braukšanas maksa Liepājas tramvajā

No šā gada 1. jūnija mainās braukšanas maksa Liepājas tramvajā. Izmaiņas ir saistītas ar pasažieru pārvadājumu organizēšanas un ekspluatācijas izmaksu pieaugumu, kas savukārt saistīts ar elektroenerģijas tarifu, kā arī degvielas cenu kāpumu. Degvielas cenu kāpums ir izraisījis rezerves daļu, materiālu, pakalpojumu un citu izmaksu pieaugumu.
Bez tam, kā vēl skaidro uzņēmuma SIA „Liepājas tramvajs” valdes loceklis Aigars Puks, inflācijas pieaugums prasa arī darba samaksas palielinājumu.
No 1. jūnija viena talona cena tramvajos būs Ls 0,30; talona cena kioskos un veikalos – Ls 0,25; mēneškartes cena – Ls 10,00; mēneškartes cena pensionāriem, donoriem, skolēniem – Ls 5,00; mēneškartes cena pasažieriem, kuri vecāki par 70 gadiem – Ls 2,00.
SIA „Liepājas tramvajs” veic pārvadājumus pilsētas pamata maršruta tīklā. Par šo braukšanas maksas tarifa pieaugumu uzņēmums ir informējis pašvaldību, vienlaikus iesniedzot pārskatu par pasažieru pārvadājumu organizēšanas un ekspluatācijas izmaksām pilsētas elektrotransportā.
Iepriekšējais braukšanas tarifs (talons tramvajā – Ls 0,24; talons kioskos/veikalos – Ls 0,20; mēnešbiļetes cena – Ls 7,60) bija spēkā kopš 2007. gada 1.janvāra.

Aigars Štāls, sabiedrisko attiecību speciālists
http://liepajasblogs.lv/no-1-junija-mainas-brauksanas-maksa-liepajas-tramvaja/

 

2008. gads 11. jūnijs "liepajniekiem.lv"
Pa Darmštati kursē Liepājas tramvajs

Liepājas vārdā nosaukts tramvajs kopš pagājušās nedēļas kursē pa Darmštates – sadraudzības pilsētas ielām Vācijā. Modernākā modeļa, pagājušā gada ražojuma zemās grīdas tramvaju rotā mūsu pilsētas vārds un ģerbonis, pastāstīja Liepājas domes priekšsēdētāja padomniece Ieva Puka.
I.Puka un domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš no 5. līdz 7. jūnijam pēc māsupilsētas ielūguma piedalījās Darmštates svētkos, kuros atzīmēja abu pilsētu 15 gadu draudzību. Jubilejas draugu pilsētu vārdos Darmštatē nosaukti arī citi tramvaji: "Grāca" (Austrija), "Alkmāra" (Nīderlande), "Troja" (Francija), "Trondheima" (Norvēģija), "Plocka" (Polija). Par sava vārda reklāmu Liepājai nav jāmaksā, arī par domes pārstāvju vizīti maksājusi Darmštate.
Savukārt Liepājas tautas lietišķās mākslas studijas "Dzintars" amatnieki vēl visu nedēļu piedalīsies Darmštates svētku "Eiropas ciema tirgū", informēja domes ārējo sakaru koordinētāja Gunta Dejus.

"Kurzemes Vārds" 
Ievas Pukas foto

tram

Tramvajs ar Liepājas vārdu visiem darmštatiešiem atgādinās par Latvijas pilsētu, kurā piedzimst vējš. Pie Darmštates tramvaja stūres – Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

tram

http://www.liepajniekiem.lv/lat/zinas/sabiedriba/2008/06/11/pa-darmstati-kurse-liepajas-tramvajs/

 

2008. gada 26. augusts. „Latvijas Avīze”
Pretendē uz pusi no Latvijai atvēlētas naudas

Līdz septembra vidum liepājnieki var apspriest iecerēto tramvaja līnijas pagarinājumu līdz Ezerkrastam. 
Attīstot tramvaja līniju tīklu pilsētā, efektīvāka kļūs pilsētas sabiedriskā transporta sistēma kopumā, uzskata pašvaldība. Domes deputāti jau janvārī atbalstīja vienu no diviem tramvaja līnijas pagarināšanas variantiem, ko bija izstrādājusi pilnsabiedrība „EPKB Latvija”. 
Pašlaik Liepājas tramvaja līnija, kuras garums ir 5,99 kilometri, gadā pārvadā aptuveni deviņus miljonus pasažieru, un šim skaitlim ir tendence pieaugt. 
Jaunā tramvaja līnija atzarosies no pašreizējās līnijas Klaipēdas un Tukuma ielas krustojumā un tiks izbūvēta līdz M. Ķempes ielai 1,66 km garumā. Pasažieri joprojām tiks apkalpoti arī ierastajā maršrutā no „Liepājas metalurga” līdz Centrālkapiem. 
Pašvaldība un uzņēmums „Liepājas tramvajs” veic nepieciešamos priekšdarbus, lai videi draudzīgā sabiedriskā transporta attīstībai varētu piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus no sabiedriskā transporta uzlabošanas programmas, kura šim mērķim Latvijai paredz ap 20 miljoniem eiro. Liepāja pretendēs uz pusi no šīs summas. Tramvaja līnijas būvniecība varētu sākties ne agrāk kā 2010. gadā.

Sarmīte Pujēna

LIEPĀJAS TRAMVAJS
– 1897. gadā Eiropā darbojās 204 elektriskie ielu dzelzceļi ar sliežu kopgarumu 2289 kilometri. Visvairāk tramvaju bija Vācijā. Tramvaja sliežu kopgarums Krievijā bija tikai 30,7 kilometri. 
– Tramvaju kustību Liepājā sāka 1899. gada 7. septembrī pēc vecā kalendāra. Laikraksts „Libaushe Zeitung” ziņoja, ka pirmais izmēģinājuma brauciens noticis pa Vakzāles (tagad Rīgas) ielu posmā no elektrostacijas līdz Eļļas ielas krustojumam. 
– Tikai pēc tam, kad Liepājā tramvaja līnijas nodeva ekspluatācijā, sāka būvēt elektrisko dzelzceļu arī Pēterburgā un Maskavā. Rīgā zirgu tramvajs kursēja no 1882. gada, bet elektriskais – no 1901. gada. Daugavpilī tramvajs ir kopš 1946. gada.

No Liepājas tramvaja vēstures