1937

1937. gads 26. augusts „Kurzemes Vārds”
Liepājas tramvaja darbinieki ciemos pie Rīgas kollēgām.

Liepājas tramvaja darbinieku ekskursijas dalībnieki Brāļu kapos Rīgā. 
Sestdien, 21, augustā, Liepājas pil­sētas tramvaja darbinieki devās ar vil­cienu uz Rīgu ciemā pie Rīgas kollē­gām. Liepājnieki Rīgā uzturējās trīs dienas. Šis laiks pagāja nepārtrauktā iespaidu uzņemšanā. Bija tik daudz ko redzēt, ko dzirdēt un ar ko iepazīties. 
Rīdzinieki stacijā bija sarīkojuši svi­nīgu sagaidīšanu ar pašu orķestri. Pēc mazas atpūtas ekskursantu mītnē, Rīgas kollēgas pavadīja liepājniekus uz Brīvības depo, kur tos stādīja priekšā satiksmes direkcijai. Pēc tam liepājnieki iepazinās ar rīdzinieku sa­sniegumiem. Apskatīja plašās tram­vaja darbnīcas, depo, jaunās telpas kalpotājiem un vēl daudz citas ierīces sīki jo sīki. 
Pēc pusdienām sākās Rīgas apskate laipnā ekskursantu biedrības priekš­nieka Dzeiverta pavadībā, kurš par vi­su deva ļoti plašus un saistošus pa­skaidrojumus. Vispirms apmeklēja Brāļu kapus, kur nolika ziedus. Pēc tam devās uz Meža kapiem, kur ap­skatīja mūsu pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes, ārlietu ministra Zigfrī­da Meierovica, dzejnieka Jāņa Poruka u. c. pieminekļus. Apmeklēja arī pilsētas mākslas muzeju. Arī vecās Ģil­des un Melngalvja nami atvēra savas smagās durvis liepājniekiem, kuri ilgi apbrīnoja vecās, senlaicīgās zāles ar simtgadīgam gleznām pie sienām un citām vēsturiskām piemiņas lietām. 
Apskatīja Archibīskapa un Rīgas pa­reizticīgo katedrāles. Liepājnieki iepa­zinās arī ar Sarkandaugavas depo un Pārdaugavu. Pastaigājās arī pa Arkā­dijas parku. Tas sevišķi patika. Lie­pājniekus izvizināja arī ar kuģīti pa Daugavu, kas tos ļoti sajūsmināja. Laipnie Rīgas kollēgas parādīja liepāj­niekiem arī zooloģisko dārzu. 
Visas trīs dienas, kamēr liepājnie­ki uzturējās Rīgā, tie saņēma brīvu uzturu un brīvu tramvaja satiksmi. Rī­gas apskatei bij dots atsevišķs vagons. Arī savās privātās gaitās katrs varēja lietot tramvaju par brīvu, uzrādot tramvaja direkcijas izdotu atsevišķu atļauju. 
23. augustā bija rīkots tuvināšanās vakars Piena restorāna. Tur laiks aizritēja draudzīgā noskaņojumā. Lie­pājnieki ielūdza Rīgas kollēgas nāka­mā gadā, pēc iespējas lielākā skaitā, ierasties arī Liepājā un iepazīties ar mūsu pilsētu un liepājnieku sasniegu­miem. 
Arī izvadīšana uz staciju 23. augu­stā bij jūsmīga. Visi bij vairāk kā apmierināti, par ko pateicība nākas sirsnīgajiem Rīgas kollēgām, Rīgas pilsētas valdei un tramvaja direkcijai.