1942

1942gada 1. janvāris „Kurzemes Vārds”
Tramvaja sadursme ar maizes izvadītāju.
(rubrika: Liepājas dzīve)

Raiņa ielā, iepretim namam 35. «Centī­bas» maizes izvadītājs Uzārts atstājis bez uzraudzības uz tramvaja sliedēm savu pa­jūgu. No pilsētas uz «Tosmari» braucis tramvaja vāģis, kuru vadījis Augusts Lagzdiņš. Vāģis uzbraucis pajūgam. Uzārtu sauc pie atbildības par pajūga atstāšanu bet uzraudzības.

 

1942. gada 3. janvāris „Kurzemes Vārds”
Divas satiksmes klizmas Jaungada dienā.
(rubrika: Liepājas dzīve)

1. janvāra vakarā uz Kara ostu brauco­šais tramvaja vāģis Nr. 12, kuru vadīja ma­šīnists Z. Moždreija, noskrēja no sliedēm. Vāģis bija pārpildīts braucējiem, kas to­mēr nav cietuši. No depo izsauca strādniekus, kas vāģi iecēla atpakaļ sliedes. – Otrā satiksmes klizma notika Rožu laukumā. Kāda vieglā ormaņa kamanu sliece iesprū­da tramvaju pārmijās. Pēc veltīgas nopū­lēšanas izsauca ugunsdzēsējus, kas ar īpa­šām stangām kamanas izcēla. Tramvaju kustībā radās 16 min. liels nokavējums.

 

1942gada 7. janvāris „Kurzemes Vārds”
Paziņojums par Liepājas ielu dzelzceļu tarifu likmēm.

Saziņā ar Kurzemes apgabala komisāru, nosaku braukšanai pa ielu dzelzceļiem Lie­pājā šādas tarifu likmes: 
pamattarifa biļe­te vienreizējam braucienam – RM 0,05; 
pa­zemināta tarifa biļete vienreizējam brau­cienam – RM 0,03; 
pamattarifa pārsēšanās bi­ļete vienreizējam braucienam – RM 0,07; 
paze­mināta tarifa pārsēšanās biļete vienreizējam braucienam – RM 0,04. 
Pārsēšanās biļete dod tiesību 2 stundu laikā pārsēsties uz citu ielu dzelzceļa līni­ju brauciena turpināšanai citā virzienā.
Mēneša abonementa maksa ir RM 4,50 uz vienas līnijas, RM 6,– uz visām līnijām. Formas tērpu valkātāji maksā pilnu braukšanas maksu. Par pazeminātu maksu var braukt: 
1) braucēji, kas pērk biļetes (arī retūrbiļetes) pirms pulksten 8 no rīta; 
2) skolnieki, kam ir pastāvošiem noteikumiem atbilstošas apliecības, un bērni vecumā no 6 – 12 gadiem; 
3) personas, kam braukša­nai par pazeminātu tarifu pilsētas valde izsniegusi attiecīgas apliecības.
Bērni līdz 5 gadiem, braucot kopā ar pieaugušiem, ve­dami par brīvu. Retūrbiļetes maksa aprē­ķināma divkāršā apmērā no attiecīgā tarifa. 
Tarifa likme stājas spēkā ar izsludināša­nas dienu.

Liepāja. 1942 gada 6. janvārī.
J. Blaus, Liepājas pilsētas vecākais.

 

1942gada 27. janvāris „Kurzemes Vārds”
Sniegputenis pārtraucis tramvaja satiksmi. 
(rubrika: Liepājas dzīve)

Svētdienas vakarā Liepājā uznāca sniegputeņa vētra. Tramvaji kustību pārtrauca. Vakarrīt tramvaja līnijas darbinieki ar strādniekiem un sniega tīrāmo vāģi izbrauca attīrīt sliedes. Pēc pusdienas tramvaja satiksmi at­jaunoja.

 

1942gada 4. februāris „Kurzemes Vārds”
Maizes izvadātāja sadursme ar tramvaju.
(rubrika: Liepājas dzīve)

Maizes izvadātās Jāzeps Uzārs Raiņa ielā, pie nama 35, atstājis blakus tramvaja sliedēm savu pajūgu, bet pats ienesis vei­kalā maizi. No garāmbraucoša tramvaja vāģa izbijies zirgs un uzgājis uz tramvaja sliedēm. Tramvaja vāģis skāris pajūgu. Sadursmē ievainots zirgs, bet tramvaja vā­ģim izdauzītas rūtis. Miertiesnesis Uzāru, par zirga atstāšanu uz ielas bez uzraudzī­bas, sodīja ar 15 RM vai 10 dienu aresta.

 

1942gada 10. februāris „Kurzemes Vārds”
Sniegputenis apgrūtina tramvaja kustību.
(rubrika: Liepājas dzīve)

Svētdien vakarā, pēkšņi uznākušā sniegputeņa dēļ, tramvaji apgrozījās ar nokavējumu. Vakarrīt tramvaju līnijas bija pilnīgi aizputinātas. Vietām uz slie­dēm bija sadzītas augstas kupenas. Vakar sliedes notīrīja un tramvaja kustību pa­kāpeniski atjaunoja.

 

1942gada 14. februāris „Kurzemes Vārds”
Sniegputeņa negaiss apputinājis satiksmi

Nakti uz piektdienu un vakar visu dienu plosījās 10 balles stipra dienvi­du vētra ar sniegputeni. Vietām snie­gu sadzina cilvēka augstumā. Vilcie­ni pienāca ar novēlošanos. Aizputes un Rucavas vilcieni vakar bija pār­traukuši satiksmi. Pie sliežu atrak­šanas bija nodarbināti daudz strād­nieku. Paredzams, ka šaursliežu vil­cieni šodien satiksmi vārēs atjaunot. Arī pa zemesceļiem vakar satiksme bija traucēta. Pie lielceļu attīrīšanas vakarrīt stājās Ceļu direkcijas 4. rajons. Darbojās arī sniega arkls. Grūtības sagādāja nerimstošā vētra, kas drīz vien atraktos ceļus atkal aizputināja. Sniegputeņa vētrā uz Liepājas ezera vakar nomaldījās daži meža braucēji. Putenis ceļā uz Liepāju pārsteidzis dažus automobiļus. Mašīnas pūlējušās visu nakti, līdz nokļuvušu Liepā­jā. Vakar pārsteigumu piedzīvoja arī rindā stāvētāji. Starp pēdējiem iz­darīja pēkšņu kontroli un fiziski spē­cīgākos norīkoja sniega rakšanas dar­bos. Kontrolēja arī gājējus ielās. Vairākus dīkdieņus nekavējoši izsūtī­ja sniegu rakt. Vakar visu dienu bija pārtraukta arī tramvaja kustība.

 

1942. gada 15. februāris „Kurzemes Vārds”
Atjaunota šaursliežu vilcienu satiksme.
(rubrika: Liepājas dzīve)

Sniegputeņa dēļ aizvakar pār­traukto Kuldīgas, Aizputes un Ruca­vas dzelzceļu satiksmi, pēc ceļu notī­rīšanas, vakar atjaunoja. Vilcieni pienāca un aizgāja parastā kārtībā. Tramvaju kustība arī vakar bija vēl pārtraukta un turpinājās aizputināto sliežu atrakšana. Satiksme ielās ap­grūtināta. Sniegputeņa dēļ vietējos pārtikas tirgos divas dienas nebija neviena iebraucēja. Tiešā satiksme ar Liepāju pāri ezeram pārtraukta, jo visi iebrauktie ceļi aizputināti

 

1942gada 17. februāris „Kurzemes Vārds”
Atjaunota tramvaju kustība. 
(rubrika: Liepājas dzīve)

Kopš pagājušās piektdienas lielāks skaits elektrības uzņēmuma kalpotāju un strādnieku strādāja pie aizputinā­to tramvaju sliežu atrakšanas. Svēt­dien tramvaja satiksmi pilsētā izde­vās pa daļai atjaunot. Vakar sāka atrakt sliedes arī uz Kara ostas līni­jas. Paredzams, ka šodien tramvaja satiksmi varēs atjaunot pilnīgi.

 

1942gada 15. marts „Kurzemes Vārds”
Tramvaja pasažieru ievērībai
(rubrika: Liepājas dzīve)

Sakarā ar šodien notiekošām Varoņu piemiņas dienas svinībām Ziemeļu kapsētā, tramvaja satiksmi uz Kara ostas līnijas no pulksten 7,45 līdz pulksten 11 uzturēs no Rožu laukuma līdz «Pluto» fabrikai.

 

1942. gada 16. aprīlis „Kurzemes Vārds”
Tramvaja vāģī aizturēts ar pašdedzinātu degvīnu.
(rubrika: Liepājas dzīve)

Kāds policijas darbinieks aizturēja tram­vaja vāģī Polikarpu Litvjakovu no Jūrma­las ielas 22. P. bija piedzeries. Dzērumu izgulēt viņu ievietoja prefektūrai aresta telpās. Pie Litvjakova atrada gumijas ter­maforu, pildītu ar 2 litriem pašdedzināta degvīna. Litvjakovu nodeva tiesai

 

1942. gada 17. jūnijs „Kurzemes Vārds”
Paziņojums par Liepājas pilsētas ielu dzelzceļu tarifu likmēm

Saskaņā ar Austrumzemes reihskomisā­ra 1941. gada 11. septembra vispārējo rīkoju­mu par cenu un algu nokārtojumu Aust­rumzemē un Kurzemes novada komisāra 1942. gada 3. jūnija rakstu, noteikti šādi Lie­pājai pilsētas ielu dzelzceļa tarifi: 
I. Biļetes. 
1) vienreiz. braucienam pilns tarifs RM 0,10, pazemināts tarifs ,, 0,05 
2) ar pārsēšanos 
„ „ pilns tarifs           „ 0,15
„ „ pazemināts tarifs  ,, 0,07 
Šie tarifi spēkā ar 1942 gada 18. jūniju. 
II. Mēnešu abonementa kartītes. 
a) 1. brauc. pa vienu līniju RM 6,– 
2. brauc. pa divām līnijām „ 9,–
b) Strādnieki un kalpotāji ar mēnešalgu līdz RM 90, –  maksā par 2 braucieniem diena no dzīves vietas līdz darba vietai un atpakaļ:

  1. braukš. pa vienu līniju RM 2,80

2. braukš. pa divām līnijām ,, 3.50 
Šis likmes spekā ar 1942 g. 1. jūliju. Pārsēšanās biļetes dod tiesību pārsēsties brauciena turpināšanai no vienas līnijas uz otru 2 stundu laika no biļetē uzrādītā laika. 
III. Tiesības braukt par pazeminātu maksu Lie­pājas ielu dzelzceļos ir: 
1. skolēniem no dzīves vietas uz skolu un otrādi, kā arī bērniem no 5 – 12 gadiem.
2. karavīriem un valsts darba dienesta lo­cekļiem.
3. personām ar no Liepājas pilsētas valdes izsniegtām apliecībām. 
Bērniem līdz 5 gadu vecumam pieaugu­šu personu pavadībā par braucienu nav jāmaksā. 
Pazemināta tarifa mēneša abonementu kartītes strādniekiem un kalpotājiem ar izpeļņu līdz RM 90, – mēnesī izsniedz ti­kai caur darba vietām uz attiecīgu pieprasījumu blanku pamata, kuras saņema­mas Liepājas pilsētas satiksmes uzņēmumā – Liepājā, Rīgas ielā Nr. 59. istabā Nr. 4, otrā stāvā. 
Pārpratumu novēršanai līdz strādnieku mēnešu abonementu kartīšu ievešanai, t.i. laika no 1942. gada 18. jūnija līdz 30. jūnijam ir spēkā speciāli sekojoši noteikumi: 
par visām biļetēm, kuras pērk darbdienā no ielu dzelzceļa kustības uzsākšanas līdz pulksten 8 rītā, jāmaksā: 
1) par vienreizēju braucienu RM 0,05 
2) par vienreiz. brauc. ar pārsēšanos ,, 0,07 
Ar minēto tarifu likmju spēkā stāšanos atceltas 1942. gada 7. janvāra publicētās tarifa likmes.

Liepāja. 1942. gada 16. jūnijs. 
J. Blauc, Liepājas pilsētas vecākais.

 

1942gads 1. jūlijs „Kurzemes Vārds”
Tramvaja sadursme ar smago ormani.
(rubrika: Liepājas dzīve)

Tirgoņu ielā, iepretim izdegušā bijušā armi­jas ekonomiskā veikala vārtiem, tramvaja vāģis Nr. 1, kuru vadīja Krišs Pilskalns, sadūrās ar smaga ormaņa Jēkaba Eidiņa, iedz. Te­rēzes ielā 16, pajūgu. Salauza ratu pakaļē­jo daļu.

 

1942. gads 12. jūlijs „Kurzemes Vārds”
Ka saimniekojusi Liepājas pilsēta

Liepājas pilsētas valdes finansu no­daļas vadītājs J. Ābelītis par no­daļas darbību atbrīvotajā gadā mums izteicās:
(...) 
Pēc vienu gadu ilgās saimniekoša­nas finansu nodaļa tagad var atskatīties uz redzamiem panākumiem. Lie­pājas pilsētas atbrīvota gada budžets līdzsvarots uz RM 4.883.780. Izglītības veicināšanai izdota RM 690.000. Lielāki naudas līdzekļi izlietoti jaunu mācības līdzekļu iegādei, skolu re­montiem, skolēnu stipendijām un trū­cīgo skolēnu ēdināšanai. Veselības aizsardzībai izdots RM 974.380. Lie­lākās sumas izdotas pilsētas slimnīcas, ambulances, tuberkulozes apkarošanas aizgādpunkta un bērnu siles uzturē­šanai, kā arī sanitāro apstākļu uzlabo­šanai. Sociālai nodrošināšanai izdots RM 301.410. Puse no šis sumas izdota darba nespējīgo dzīves grūtdieņu atbalstīšanai. Lielākos izdevumus pra­sījusi komunālā un dzīvokļu saim­niecība – RM 2.110.530. Vairāki ko­munālie uzņēmumi, kā, piemēram, tram­vajs, gāzes iestāde, kanalizācijas un asenizācijas nozare, tirgi, lombards u. c. pagājušajā gadā darbojās ar zaudēju­miem. Prāvas sumas izdotas karā cie­tušo ēku atjaunošanai, dzīvokļu re­montiem un ielu izbūvei. Pilsētas iz­daiļošanai izdota RM 100.000. Sporta veicināšanai pilsētas valde izdevusi RM 3000, kas galvenā kārtā izlietoti pilsētas sporta stadiona izbūvei.
(...)

 

1942. gads 17. jūlijs „Kurzemes Vārds”
Cietusi tramvaja konduktore.
(rubrika: Liepājas dzīve)

Ielu dzelzceļa konduktorei Annai Putiks, no Kr. Valdemāra ielas 56, tramvaja gala punktā, pie Kalpaka tilta no muguras puses uzskrējis virsū piekabināmais vāģis un saspiedis kreiso kāju. Cietušo nogādāja slimnīcā.

 

1942gada 12. augusts „Kurzemes Vārds”
Satiksmes nelaime
(rubrika: Liepājas dzīve)

Rīgas un Tirgus ielu stūrī tramvaja vāģis Nr. 15 ar kāpsli aizķēra 83 gadu veco Bārbu Kugrens no Parka ielas 8. Vecīti notrieca pie zemes. Cietušo nogādāja slimnīcā. Ie­vainojumi nav bīstami. Nelaime notika aiz vecītes neuzmanības.

 

1942gada 15. augusts „Kurzemes Vārds”
Neprot uzvesties
(rubrika: Liepājas dzīve)

Miķelis Sungalis no Pļavu ielas 105dzērumā pie tramvaja piestātnes nolamājis Mariju Sproģi. Viņš policijai neuzrādījis dokumentus un traucējis satiksmes kustību. 2. iecirkņa miertiesnesis Sungali sodīja ar 20 RM vai maksāt nespēšanas gadījumā ar 19 dienām aresta.

 

1942gads 18. augusts „Kurzemes Vārds”
Lecot no ejoša tramvaja, cietusi vecīte.
(rubrika: Liepājas dzīve)

74 gadu vecā Māre Lejnieks, no Buru ielas 6, Plkv. Kalpaka ielā, iepretim «Pluto» fabri­kai, izlēkusi no ejoša tramvaja. Lēciens bijis kļūmīgs. Vecītei slīdējusi kāja un viņa iekrita starp tramvaju un piekabi­nāmo vāģi. Vāģi nobremzēja un nelaimīgo izvilka no vāģa apakšas. Cietušo ievietoja slimnīcā.

 

1942gada  22. augusts „Kurzemes Vārds”
Traucējis tramvaja vāģa vadītāju
(rubrika: Liepājas dzīve)

Prefektūrai aresttelpās ievietota Johans Rungains no Kr. Valdemāra ielas 43. R. iereibušā stāvoklī traucējis tramvaja vāģa vadītāja Grigorjeva darbību. Rungaini no­deva  tiesai.

 

1942gada 9. oktobris „Kurzemes Vārds”
Nelaimes gadījums
(rubrika: Liepājas dzīve)

Pilsētas slimnīcā ievietots 33 gadu vecs Jorens Rozentāls no Kr. Valdemāra ielas 59. Braucot pārpildītā tramvajā, viņu uz kāpnēm skāris elektriskās līnijas stabs. R. ie­vainota galva.

 

1942gads 24. decembris „Kurzemes Vārds”
Paziņojums 
(rubrika: Liepājas dzīve)

Paziņoju, ka ielu dzelzceļa satiksmi šā gada 24. decembrī pārtrauks pulksten 20. un 25. decembrī uzsāks pulksten 9. 26. un 27. decembrī satiksme noritēs kā parastās svētdienās.

J. Blaus, Liepājas pilsētas vecākais.

 

1942gada 31. decembris „Kurzemes Vārds”
Paziņojums
(rubrika: Liepājas dzīve)

Paziņoju, ka ielu dzelzceļa satiksmi šā gada 31. decembrī pārtrauks pulksten 20 un 1943. gada 1. janvārī uzsāks pulksten 9.

J. Blaus, Liepājas pilsētas vecākais.