1945

1945. gada 13. jūlijs „Komunists”
Liepājā atjaunos tramvaja satiksmi

Liepāja ir pilsēta ar plašu teritoriju, turklāt Liepājas ostai ir izredzes izveidoties par vienu nu lielākam Pa­domju Savienības ostām, līdz ar ko ievērojami pavairosies iedzīvotāju skaits un paplašināsies pilsētas terito­rija. Attīstoties rūpniecībai, radīsies jaunas darba vietas, līdz kurām, ie­vērojot pilsētas teritoriālo plašumu, strādniekiem un kalpotājiem darbā ejot būs jāmēro vairāk kilometru lieli attālumi. Jau tagad attālumi no dzīvokļa līdz darba vietai dažkārt snie­dzas dažos maršrutos 4 – 5 km, piemēram Barenbuša kapu rajonā dzī­vojošiem ejot darbā dzelzceļu darbnī­cās. Tā nelietderīgi izšķiežas daudz laika, bez tam fiziska darba strādnie­kam tas prasa lieku enerģijas patē­riņu.
Tāds stāvoklis izvirza prasību pēc pienācīgas satiksmes. Viena no paras­tākiem satiksmes līdzekļiem pilsētās ir tramvajs. Jau buržuāziskās Ulmaņa valdīšanas laikā Liepājas tramvaja satiksme nebija labā kartībā: sliedes, vagoni, viss bija nolietojies, tramvaji kustējās lēni un tautas mutē bija ie­gājies izteiciens: «Velkas kā Liepājas tramvajs». Bet vācu okupanti bija vēl «labāki» saimnieki: viņi nevien neiz­darīja remontus vagoniem, sliežu ceļam un gaisa kabelim, bet pat pār­trauca tramvaja satiksmi pavisam, noņemot dažās vietās arī sliedes. Liepājas pilsētas Izpildu komiteja tagad pieliek visas pūles, lai iekārtotu normālu satiksmi Liepājas pilsētā. Vispirms paredzēts atjaunot tramvaja satiksmi. Izpildu komiteja savā sēdē, kurā piedalījās Komunālās Saimnie­cības Tautas Komisāra vietnieks, pie­ņēma lēmumu, kurā paredz iekārtot tramvaja satiksmi līdz 1945. gada 7. novembrim. Darbus uzsāks ar vietēja budžeta līdzekļiem. Lēmuma atseviš­ķie punkti paredz šim darbam nepie­ciešamo speciālistu kadru noorganizē­šanu un pasūtījumu nodošanu attiecī­giem Liepājas rūpniecības uzņēmu­miem. Vagonu būve», sliežu ceļa un gaisa kabeļu uzstādīšana prasīs daudz speciālistu un materiālu, bet, ievēro­jot, ka visi pasūtījumi sadalīti pa at­tiecīga rakstura uzņēmumiem, jācer, ka nebūs kavēkļu darbus termiņā veikt.
Paredzēts tramvaju iekārtot pēc diviem maršrutiem: 1. no tramvaju depo caur dzelzceļa staciju uz Rožu laukumu un no turienes uz «Tosmari» un atpakaļ. 2. no tramvaja depo caur dzelzceļa staciju uz Rožu laukumu un no turienes uz «Sarkano Metalurgu» un atpakaļ. 
Tramvaja satiksme Liepājas iedzī­votājiem būs liels ieguvums. Tāpēc, lai ātrāk un labāk veiktos priekšdarbi, strādniekiem un izņēmumu vadībai, kur pildīs attiecīgos pasūtījumus, dar­bā jāpieiet ar sevišķu centību, jo tas ir viņu pašu un visas Liepājas iedzī­votāju interesēs.

A. Grants

 

 

1945. gada 12. oktobris „Komunists”
Ielu dzelzceļam trūkst kadru

 

Labierīcību pārvalde pašreiz izved ielu dzelzceļa atjaunošanas darbu, re­montē tramvaja vagonus, gaisa vadu līniju un sliežu ceļus. Kolektīvs pie­liek visas pūles, lai Lielās Oktobra Revolūcijas 28. gada dienā ielu dzelz­ceļa satiksme būtu atjaunota. 
Pēc plānai ir paredzēts apmācīt 25 konduktorus un 25 tramvaja vadītā­jus. Vadītājiem vajadzēs iziet praktisko apmācību 2 nedēļu kursu Rīgā, turienes ielu dzelzceļā. Konduktorus apmācīs tepat uz vietas. Līdz šim šajā darbā pieteikušies tikai nedaudzi un ielu dzelzceļu satiksmes atjaunošana draud aizkavēties kadru trūkuma dēļ. Labierīcību pārvalde darbinieku pieņemšanu ielu dzelzceļam turpinās līdz 15. oktobrim. Pieteikšanās Kūr­mājas prosp. 10 (III st., 3. ist.).

P. Krūms.

 

1945. gada 5. novembris „Komunists”
Liepājas pilsētas Izpildu komitejas saistošs lēmums par tramvaja lietošanas kartību Liepājas pilsētā

Liepājas pilsētas Izpildu komiteja no1ēma noteikt sekojošu kārtību tramvaja lietošanai Liepājas pilsētā: 
I. Pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas kārtība. 
1. Iekāpšana tramvaja vagonā atļauta tikai no pēdējas platformas un no labās pu­ses, tramvajam pilnīgi apstājoties.
2. Izkāpšana no tramvaja atļauta tikai caur priekšējo platformu un no labās puses, vāģim pilnīgi apstājoties.
3. Tiesības iekāpt caur tramvaja motorvagonu priekšējo platformu ir: 
a) bērniem līdz 6 gadu vecumam, pie­auguša vadībā;

  1. sievietēm grūtniecības stāvoklī;
  2. invalidiem ar acīm redzamām invali­ditātes pazīmēm;

d) personām, kurām ir speciālas atļaujas; Piezīmes: Atrasties uz priekšējās 
platformas ir tiesība tikai personām, ku­rām ir speciāla atļauja, un ne vairāk kā diviem cilvēkiem vienā laikā. 
4. Tiesība iekāpt caur piekabinām!» va­gona priekšējo platformu ir milicijas dar­biniekiem formā, ne vairāk kā trīs cilvēkiem, un pasta iznēsātajiem ne vairāk par 1 cilvēku vienā reizē. 
6. Katrā tramvaja motorvagonā sešas priekšējās vietas paredzētas bērniem, sie­vietēm grūtniecības stāvoklī, sirmgalvjiem un invalīdiem ar acīm redzamām invali­ditātes pazīmēm. Tiem pasažieriem, kas šis vietas aizņēmuši, tās jāatbrīvo pēc pirmā pieprasījuma. 
6. Pasažieriem aizliegts iekāpt dienesta vagonos un kravas platformās. 
7. Gala punktos aizliegts iekāpt vagonā līdz tam laikam kamēr tramvaja vilciens nav savests kārtībā un piebraukts pie pie­stātnes. Stingri aizliegts pasažieriem at­rasties vagonos manevrēšanas laikā. 
II. Braukšanas un bagāžas maksa. 
8. Pasažiera pienākums saņemt brauk­šanas biļeti un samaksāt par bagāžas ve­šanu: 
Par braukšanu jebkurā maršrutā un vienā virziena ņemama maksa 20 kapeikas. 
Par bagāžas vešanu ņemamas 40 kapeikas par katru vietu. 
Braukšanas biļete jāuzrāda pēc kontrolie­ra vai konduktora pirmā pieprasījuma. 
Mēneša, sezonas un dienesta biļetes jāuz­rāda pie ieejas bez īpašā atgādinājuma. 
10. Tiesības braukt tramvajā bez mak­sas ir: 
a) PSR Savienības Augstākās Padomes un savienības republiku Augstāko Padomju deputātiem, kā arī Liepājas pilsē­tas Izpildu komitejas locekļiem; 
b) Personām, kas apbalvotas ar PSR savienības un savienoto republiku orde­ņiem; 
c) Padomju Savienības varoņiem un So­ciālistiskā darba varoņiem; 
d) bērniem līdz 6 gadu vecumam pa vienam pieaugušā pavadībā; 
e) milicijas darbiniekiem formā. 
III. Braukšanas kārtība, 
11. Tramvaja pasažieriem aizliegts: 
a) pārvadāt smagu un lielu bagāžu (vairāk par vienu metru garumā un 50 cm platumā); 
b) pārvadāt ugunsnedrošus materiālus (petroleju, benzīnu, kino lentes u. t. t.); 
c) smēķēt, aizdedzināt sērkociņus un šķiltavas;

  1. pārvadāt ieročus, duramos un grieža­mos priekšmetus bez makstīm;
  2. pārvadāt dzīvniekus un putnus;

i) braukt netīrās drēbes vai ar mantām, kas notraipa drēbes vai sēdvietai; 
g) braukt iereibušā stāvoklī; 
h) iekāpt un izkāpt no vagona brauk­šanas laikā; 
d) atrasties braukšanas laikā uz motor­vagona priekšējās platformas bez īpašas atļaujas. 
j) braukt uz kāpnēm, buferiem un ci­tām vagona ārējām daļām; 
k) pietašķīt vagonu; 
1) celt bērnus uz sēdvietām; 
m) iedarbināt zvanus vai bremzes (izņe­mot gadījumus, kad tas nepieciešams ne­laimes gadījumu novēršanai). 
12. Konduktoru pienākums: 
a) pēc pasažiera pieprasījuma paziņot tramvaja maršrutu;

  1. pārbaudīt – vai pasažieriem ir biļetes;
  2. sekot iekāpšanas un izkāpšanas kārtībai no vagona;
  3. dot signālu braukšanai tikai pēc tam, kad pasažieri beiguši iekāpt un izkāpt;
  4. sekot kustības drošībai un lai pasa­žieri ievērotu šos tramvaja lietošanas no­ teikumus;

f) būt pieklājīgiem pret pasažieriem; 
g) pēc pasažieru pieprasījuma nosaukt savu uzvārdu un darba numuru; 
j) izsēdināt no vagoniem visus pasažie­rus, kas neievēro šo noteikumu 11. p. un saukt tos pie atbildības; 
IV. Pasažieru atbildība. 
13. Par ugunsnedrošu, uzliesmojušu un spridzināmo vielu vešanu vagonos, par smēķēšanu, sērkociņu un šķiltavu aizde­dzināšanu vainīgie sodāmi ar 100,– rub­ļiem vai saucami pie atbildības. 
14. Par braukšanu uz buferiem, uz kāpnēm un citām ārējām, izvirzītām va­gonu daļām, kā arī par pārējo šo noteiku­mu punktu neievērošanu vainīgie sodāmi ar 25,– rubļiem; šo sodu uzliek uz vietas milicijas orgāni. 
16. Par vagonu vai to ierīču bojāšanu (vadītāja ierīces, sienu, sēdekļu, stiklu, u. t. t.) atlīdzību piedzen saskaņā ar ap­stiprināto sarakstu. Sevišķos gadījumos vainīgos sauc pie kriminālatbildības. 
16. Par braukšanu bez biļetes vai ar ne­derīgu biļeti pasažieris bez biļetes mak­sas, samaksā tramvaja kontrolierim 5,– rbļ, soda naudas, bet ja viņš atsakās mak­sāt soda naudu uz vietas, sodu trīskārtējā apmērā uzliek milicijas orgāni. Par pārējo šo noteikumu punktu neievērošanu kontro­lieris uzliek vainīgajiem sodu 10 rubļu apmērā. 
17. Vecāki, kuru bērni brauc uz kāp­nēm, buferiem un citām vagonu ārējām daļām, sodāmi ar naudas sodu līdz 200 rubļiem likuma noteiktā kārtībā. 
16. Šis lēmums attiecas uz Liepājas pilsētas teritoriju un stājās spēkā pēc laikrakstā "Komunists" izsludināšanas. 
19. Saistošs lēmums ir spēkā 2 gadu pēc tā izsludināšanas.

Liepājas pilsētas Izpildu komitejas priekšsēdētājs: R. Ansons. 
Liepājas pilsētas Izpildu komitejas sekretārs: V. Ostelis. 
Liepāja, 1948. gada 3. novembrī.

 

1945. gada 21. decembris „Komunists”
(rubrika: aizrādījumi)
Liepājas pils. tramvaju iestāde

sākot ar 1945. gada 25. decembri pārdos mēnešu kartes braukšanai ar tramvaju. Rbļ 10 mēnesī. Kartes dabūjamas Liep. Pils. tramvaju iestādes kantorī, Rīgas ielā 59, (kartei nepieciešama ģīmetne), no pl. 9 – 17 pēcpusd.