1947

1947. gada 3. janvāris „Komunists” 
Pa ielu dzelzceļu šogad apgrozīsies daudz vairāk motorvāģu!
(rubrika: Liepājas pilsēta un apriņķī)

Ar pilsētas Izpildu Komitejas lēmumu, sākot ar 1947. gadu Lie­pājā jāpārkārto ielu dzelzceļa kustība un jāpaātrina vagonu apgrozība.
Lai šo lēmumu izpildītu, Tram­vaja parka kolektīvs sācis nolieto­to vagonu atjaunošanu un pār­būvēšanu. Šogad paredzēts laist. apgrozībā vēl 6 motorvāģus. 
Pēc izstrādātiem un apstiprinā­tiem projektiem, līdzšinējo 2 mo­toru vietā vagonus dzīs tikai viens spēcīgāks motors. Jaunā tram­vaja motoru konstrukcija praksē labus rezultātus uzrādījusi jau Daugavpils ielu dzelzceļā.

 

1947. gada 26. janvāris „Komunists” 
Mūsu pilsētas ikdiena

(...)
Laikrakstu „,Komunists” un ,,Sovetskaja Lat­vija” redakcijas spraudušas sev uzdevumu la­sītājiem parādīt vienu mūsu pilsētas darba dienu. Par šo dienu izraudzīja 21. janvāri.

(...)
Pilsētas transports

Pilsētas ielās vel nakts klu­sums, kad Liepājas ielu dzelzceļa kustības darbinieki sāk savas die­nas gaitas. Vagonu vadītāji un konduktori Tramvaju parkā iero­das jau vairākas desmit minūtes pirms pl. 6. Braucienam paredzē­tie vagoni pirms došanās ceļā rū­pīgi jāpārbauda, tāpat laikus jā­saņem pasažieru biļetes. Kad viss kārtībā, atveras depo vārti. Pirmais motorvagons, kuru vada b. Meiers, tramvaja depo atstāj tieši pl. 6 un 5 minūtēs, lai dotos pēc fabrikas strādniekiem uz Līves laukumu. Nedaudz minūtes vēlāk tanī pat virzienā dodas ot­rais motorvāģis ar mašīnistu b. Kūru. 21. janvāra rītā no tram­vaja depo izbrauc vēl četri motor­vāģi ar trijiem piekabināmiem vāģiem. Viņu maršruts Lives lau­kums — Brīvības iela. 
Pulksten 8 rītā ielās sākas dzī­vāka kustība. Un tramvajā biļe­tes pieprasa jau skolēni, iestāžu darbinieki un nama mātes.
Nepārtraukti 16 stundas katrs tramvaja vagons dodas no viena līnijas gala līdz otram. Bet vagoni vienmēr ļaužu pārpildīti. 
Kad pienācis vakars un pilsētas ielās apklususi rosme, pēdējais tramvaja vāģis atgriežas savā iz­ejas punktā. Pulkstenis rāda 22 un 30 minūtes, kad norēķinu par pār­dotām biļetēm sniedz pēdējā ka­siere. 
Saskaitot šinī dienā pārvadāto pasažieru skaitu, kasieris atzīmē grāmatā skaitli 9236.
(...)

 

1947. gada 22. februāris „Komunists” 
Rīdzinieku palīdzība
(rubrika: Liepājas pilsēta un apriņķī)
Ātrāk atjaunot ielu dzelzceļu satiksmi uz visām pilsētas līnijām liepājniekiem palīdz arī Rīgas Tramvaja tresta strādnieki. Viņi šajās die­nās Liepājas Tramvaju par­kam nodos divus spēcīgus tram­vaja vagonu motorus. Tas dos ie­spēju papildināt mūsu pilsētas ielu dzelzceļa ripojošo sastāvu ar diviem motorvagoniem un atkal atjaunot satiksmi pa līniju Uzva­ras laukums – Sarkanarmijas iela līdz bijušās Kara ostas ra­jonam. Tramvaja satiksmi uz mi­nētās līnijas paredz atklāt jau nākamajā mēnesī.

 

1947. gada 22. jūnijs „Komunists” 
Iztaisnos un salabos Liepājas tramvaja sliežu ceļu 
(rubrika: Liepājas pilsēta un apriņķī)
Nesen Liepājas pilsētas tram­vaja parka darbinieki izņem ielu dzelzceļa sliedes Graudu ielā. 
Izņemtās sliedes Mietos tram­vaja sliežu ceļa iztaisnošanai pie Tirdzniecības tilta (Jaunliepājas pusē), kā arī sliežu ceļu salaboša­nai dažos citos ceļu posmos. Ielu dzelzceļa sliežu ceļu labos tanīs vietās; kur tas nolietojies un ap­grūtina satiksmi. Lielāki laboša­nas darbi notiks Siena tirgū, Rī­gas ielā, Brīvības ielā u. c. 
Izņemot sliedes Graudu ielā, Tramvaja pārvalde ieguvusi' vairāk kā 250 metru labu sliežu un ap 200 metru nedaudz bojātu.

 

1947. gada 13. jūlijs „Komunists” 
Uzlabos un paplašinās ielu dzelzceļu satiksmi
(rubrika: Liepājas pilsēta un apriņķī)
Šinīs dienās Liepājas tramvaju pārvalde no Rīgas saņēmusi jaunus tramvaju elektromotorus. To iebūvē­šana tramvaju vagonos jau uzsākta.
Tuvākajā laikā eksplua­tācijā nodos sešus jaunus motorvagonus. Ekspluatācijā esošo motorvagonu skaita palielināšanā ievērojami uz­labos ielu dzelzceļu satiksmi līnijā Brīvības iela – Līvas laukums.
Bez tam Rīgas galvenās Architekturas pārvaldes pro­jektu birojs izstrādā arī projektu jaunbūvējamai ie­lu dzelzceļu līnijai uz Cu­kurfabriku.

 

1947. gada 10. augusts „Komunists” 
Tramvaja un autobusu tīkla paplašināšana Liepājā

Liepājas pilsētas saimniecība no 1914. gada pakāpeniski slīdēja lejup. Dzīvokļu būvniecībai, lab­ierīcībām, satiksmes uzlabošanai nepiegrieza vajadzīgo uzmanību, tās neuzturēja kārtībā; nerunājot nemaz par kapitālceltniecību, re­konstrukciju. Viss tas pakāpenis­ki pasliktināja darbaļaužu sadzīves apstākļus. Sevišķi smags lie­pājniekiem bija vācu okupācijas laiks, kad sagrāva pilsētas saim­niecību, pārtrauca tramvaja un autobusu satiksmi. 
Pēc vācu okupantu padzīšanas, atjaunojoties padomju varai, par­tija un padomju valdība darīja un arī tagad dara visu iespējamo, lai ātrāk atjaunotu Liepājas saimniecību, uzlabotu mūsu pil­sētas iedzīvotāju sadzīves apstāk­ļus. Liepājas iedzīvotāji, aktīvi iesaistījušies lielajā tautas saim­niecības atjaunošanas darbā, pār­var grūtības, likvidē kara postī­jumus.
Pilsētas jaunuzbūves un atjau­nošanas plānā svarīga vieta iera­dīta satiksmes uzlabošanai pilsē­tā, tramvaju un autobusu līniju paplašināšanai Liepāja aizņem samērā plašu platību, tai ir vai­rākas priekšpilsētas no kurām iedzīvotājiem, bez priekšzīmī­gi atrisināta vietējās satiksmes jautājuma, nav iespējams ātrā laikā nokļūt pilsētas centrā vai savās darba vietās. Vissliktākā stāvoklis šajā ziņā Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotājiem, se­višķi rudens un ziemas mēnešos. Tie, kas mūsu pilsētā saimnieko­ja buržuāziskās Latvijas un vācu okupācijas laikā, šim jautājumam i neveltīja vajadzīgo uzmanību, sa­tiksmes tīklu neremontēja, nerū­pējās par tā tālāku paplašināša­nu. 
Tramvaja ripojošais sastāvs, elektrosaimniecība, gaisa trosa, sliežu ceļi gadu plūsmā nolietojis! Beidzot, 1944. gada pavasarī tramvaja satiksmi pilsētā pilnīgi pārtrauca. 
Tikai pagājušajā gadā izdevās tramvaja satiksmi atjaunot. Tālā­kai tās izveidošanai, paplašināša­nai valsts asignējusi ap miljona rubļu. 
Šos līdzekļus izlietojot, vis­pirms paredzēts tramvaja tīklam pievienot Ziemeļu priekšpilsētas rajonu. Jau sastādīts būvprojekts, natūrā nosprausta trase, kura ies pa Sarkanarmijas, Emigrantu, Ventspils, Ziemupes ielām līdz Cukurfabrikas šosejai 4,2 km kopgarumā. Arī vajadzīgie būv­materiāli sagādāti pietiekamā daudzumā — sliedes 2 km garam ceļa posmam, visam garumam gaisa vads, gulšņi u. t t. Daudz darba prasīs zemes darbi, kuri sastāda 75% no visa darba apjoma 
Šo darbu veikšanai vajadzīgs ap 200 strādnieku ar nepiecieša­miem transporta līdzekļiem. Mi­nēto tramvaja līniju paredzēts izbūvēt un nodot ekspluatācijā 1948. gadā. 
Pats par sevi saprotams, ka ar tramvaju tīkla paplašināšanu vien galīgi nebūs atrisināts sa­tiksmes jautājums pilsētā, jo tā līnijas nav iespējams visās ielās iekārtot, šim darbam vajadzīgi speciāli techniskie satiksmes priekšnoteikumi. Daudzas mūsu pilsētas ielas ir tā izbūvētas, ka tās šiem techniskajiem satiksmes no­teikumiem neatbilst, tās pārāk šauras, nelīdzenas u. t. t. 
Tāpēc paredzēts paplašināt arī autobusu satiksmi pilsētā. Patreiz pilsētā satiksmi uztur nedaudzi autobusi, kuri galvenā kārtā ap­kalpo attālākas pilsētas rajonus. Tuvākā laikā šo skaitu palielinās, atklās jaunas līnijas. 
Neatlaidīgi strādājot, sistemā­tiski uzlabojot iedzīvotāju sadzī­ves apstākļus, līdz. Staļina cetur­tās piecgades beigām satiksmes jautājums Liepājā būs pilnīgi at­risināts, tā būs izveidota priekšzīmīgi.

V. Bils.

 

1947. gada 2. septembris „Komunists” 
Palielina tramvaja vagonu skaitu
(rubrika: Liepājas pilsēta un apriņķī)
Liepājas Tramvaja parka darbinieki nemitīgi rūpējas par ielu dzelzceļa satiksmes uzlabošanu,, ripojošā sastā­va atjaunošanu un nodoša­nu ekspluatācijā.
Pirms dažām dienām pa­beidza remontēt un nodeva ekspluatācijā divus motora vagonus regulārai satiks­mei līnija Uzvaras laukums – bijušā Kara Osta.
Tuvākā laikā ekspluatāci­jā nodos vēl divus motor­vagonus. 
Ar to Liepājas pilsētā tramvaja satiksme ievēroja­mi uzlabosies.

 

1947. gada 5. oktobris „Komunists” 
Apņemšanās izpildīta 3 dienas pirms termiņa
(rubrika: Liepājas pilsēta un apriņķī)
Tramvaja līnija rajonā no skārņiem līdz Siena tirgum bija nolietojusies. Sliežu ce­ļa atjaunošanu šajā posmā apņēmās veikt Tramvaju parka ceļu meistara b. Bu­ka brigāde.
Lai ātrāk pabeigtu ceļa labošanu un novērstu radu­šos satiksmes traucējumus, minētā brigāde strādāja trieciena tempā. Savu ap­ņemšanos – ielikt jaunas sliedes 250 m garajā tramva­ja ceļa posmā – brigāde iz­pildīja 3 dienas pirms plānā paredzētā laika.

 

1947. gada 2. novembris „Komunists” 
Uzpoš tramvaja vagonus
(rubrika: Liepājas pilsēta un apriņķī)
Tramvaju parka darbi­nieki apņēmušies līdz 7. novembrim pārkrāsot visus pilsētas tramvaja vagonus zilā krāsā, kā arī uzlabot tramvaja satiksmi, palieli­not uz līnijas motorvagonu skaitu.
Uz Oktobra svētkiem tramvaja depo strādnieki nodos ekspluatācijā vēl 2 motorvagonus. Bez tam līdz 7. novembrim pārkārtos sa­tiksmi uz līnijas bijušā Karaosta – Uzvaras lau­kums. Līdz šim pie dzelz­ceļa pārbrauktuves Raiņa ielas galā nebija automātis­ko signalizācijas ierīču. Tā­dēļ tramvaja kustība pāri dzelzceļa sliedēm bija no­liegta. Šinīs dienās vajadzī­gas signalizēšanas ierīces uzstādīs, un tramvaja sa­tiksme uz minētās līnijas notiks bez traucējumiem.

 

1947. gada 14. novembris „Komunists” 
Pilsētas Tramvaja pārvaldes kolektīva izvirzītais kandidāts

Lielā pacilātībā vakar notika Liepājas tramvaju darbinieku sa­nāksme, kurā par kandidātu pil­sētas vēlēšanu komisijai izvirzīja PSRS Augstākās Padomes depu­tātu b. Vladislavu Aleksandra dēlu Līgutu, šīs darba vietas di­rektoru. 
Pēc Partijas pilsētas komitejās pārstāvja b. Frickava referāta par paredzamajām vietējo Padomju vēlēšanām, runāja mechaniskā cecha meistars virpotājs-stachanovietis b. Krigeris. 
– Biedra Līguta vārds pazīs­tams ikvienam liepājniekam. Ar neatlaidīgu darbu un centību viņš no vienkārša fabrikas strādnieka izaudzis par valsts un sabiedrisku darbinieku, – teica runātājs. – Uzstādot viņu par kandidātu pil­sētas vēlēšanu komisijai, droši va­ram paļauties, ka viņš arī tur savus uzdevumus veiks priekšzī­mīgi, augstā pienākuma apziņā. 
Kā krietnu saimniecisku un sabiedrisku darbinieku – tādu, kam vienmēr rūpējis arī savas dzimtās pilsētas uzplaukums, b. Līgutu raksturoja un viņa kandi­datūru atbalstīja atslēdznieks b Ulmanis, tramvaja kustības kon­troliere b. Branteviča un elektro­montieris b. Hochlovs. 
Sapulces vienbalsīgs lēmums – izvirzīt biedru Vladislavu Alek­sandra dēlu Līgutu par pārstāvi pilsētas vēlēšanu komisijā.

A. Veldre

 

1947. gada 13. decembris „Komunists” 
Uzlabot pilsētas tramvaja darbību 
(rubrika: Mums raksta)

Tramvaja kustība Liepājas pilsē­tā vēl neapmierina tramvaja pasa­žierus un bieži vien no tiem nākas dzirdēt pamatotus iebildumus. 
Tā, nesen vagons Nr. 101 pie­stātnē pie stacijas uzņēma pasa­žierus, no tiem iekasēja brauciena maksu, bet pie Tramvaja depo uz­aicināja pasažierus izkāpt. Vagons iebrauca depo. Pasažieriem bija jā­turpina ceļš kājām. Līdzīgu gadīju­mu nācās piedzīvot arī dažas dienas vēlāk ar vagonu Nr. 115kad pasa­žieriem lika izkāpt pēdējā piestātnē Jaunliepājas pusē pie tilta. 
Tāpat nereti novērots, ka vislielais vairums apgrozībā esošo vagonu kustas vienā virzienā, un pilso­ņiem ļoti ilgi nākas gaidīt uz to atgriešanos. Sevišķi tas atgadās rī­tos pēc pulksren 8. 
Neizprotama un pasažieriem ļoti neizdevīga ir arī Liepājas tramva­ja noteiktā biļešu cena atsevišķi par Jaunliepāju un Vecliepāju. Ja kādam nepieciešams braukt pāri tiltam, kaut vai tikai līdz pirmajai piestātnei Vecliepājas vai Jaunlie­pājas pusē – tomēr jāpērk divas biļetes. Tāda kārtība nav nevienā citā mūsu valsts pilsētā. 
Jāpanāk, lai tramvaja satiksmi uzlabotu, lai tramvaja biļetēm no­teiktu vienotu cenu.

L. Sala

 

1947. gada 15. decembris „Komunists” 
Uzplaukst jauna dzīve
(Liepājas pilsētas pagātne, tagadne un nākotne)

4. nodaļa: Tautas laime 
(...)
Ļoti īsā laika atjaunots okupan­tu pilnīgi sapostītais tramvajs. Bet pilsēta aug, tai trūkst transporta, kaut arī šī gada deviņos mēnešos Liepājas tramvajs pārvadājis 4,200 tūkstošus pasažieru, divi reiz vai­rāk nekā 1933. gadā. Nākošajā, 1948. gadā izbūvēs jaunu, 4,2 km garu līniju, kas savienos centru ar Cukurfabriku. Ievērojami palieli­nāsies autobusu skaits.
(...)