1948

1948. gada 11. janvāris „Komunists”
Šinī gadā ievērojami uzlabosies Liepājas tramvaju darbs
(rubrika: Liepājas pilsēta un apriņķī)

Šinī gadā ievērojami uzlabosies Liepājas tramvaju darbs. Vispirms ievērojama summa ir asignēta jaunās tramvaja lī­nijas būvei uz Cukurfabriku, kuru šā gada rudenī noteikti pabeigs.
Bez tam tramvaju sliedes Raiņa un Sarkanarmijas ielās ir stipri nolietojušās, tās nav mainītas ilgus gadus. Šie apstākļi rada traucējumus tramvaja kustībai minētās ielās.
Tamdēļ tās šā gada vasarā ir paredzēts apmainīt ar jau­na veida daudz izturīgākām sliedēm.
Vēl tramvaju parka darbinieki jau agrā pavasarī uzsāks tramvaju līnijas iztaisnošanas darbus rajonā no Raiņa un Rīgas ielu krustojuma līdz Tirdzniecības tiltam, velkot di­vas paralēlas līnijas Parādes laukumam
Bez tam. kā viens no lielākajiem darbiem, ko veiks šī gada vasarā, būs jaunas tramvaja līnijas iekārtošana Vec­liepājā. Jauno līniju vilks caur Vecliepājas centrāltirgus teritoriju un Zivju ielu. Vecā līnija caur Tirgoņu ielu jo­projām vēl paliks; pa to brauks tramvaji virzienā uz Līvas laukumu, bet tie, kas dosies pretējā virzienā, brauks pa jauno līniju.
Saprotams, ka, šādā veidā ievērojami paplašinot tramvaju līnijas, rodas nepieciešamība pēc vagonu skaita palielināša­nas. Liepājas tramvaju iestāde šinī gadā no brālīgajām Padomju republikām saņems vairākus vismodernākās konstrukcijas tramvaja motorvagonus.

 

1948. gada 22. janvāris „Komunists”
Iztaisnos un rekonstruēs Liepājas pilsētas galvenās ielas un tramvaja līniju
(rubrika: Liepājas pilsēta un apriņķī)

Tuvāka nākotne papla­šinās un iztaisnos daudzas Liepājas pilsētas ielas: Lielo, Pumpura un Sten­dera; tāpat arī Imanta Sudmaļa un Malkas ielu, kā arī Rīgas un Raiņa ie­lu krustojumus. Liepājas pilsētas projektu birojs pašreiz izstrādā to papla­šināšanas, iztaisnošanas un izdaiļošanas projektus. Šajās ielās paredzēts ie­kārtot jaunas košuma koku un krūmu jostas, jau­nas ietves un t. t. 
Rekonstruēs ari Liepā­jas pilsētas ielu dzelzceļu. Liepājas projektu biroja inženieri un techniķi pat­reiz izstrādā vairākus va­riantus. Pēc to pabeigša­nas katra varianta labā­kās detaļas apvienos vie­nā kopējā, lielā projektā. Starp citu projektē vilkt ielu dzelzceļa līniju pa Zivju ielu uz Kuršu lau­kumu.

 

1948. gada 7. februāris „Komunists”
Liepājas pilsētas komunālās saimniecības perspektīvas
Deputāta R. Ansona runa Liepājas pilsētas darbaļaužu deputātu Padomes sēdē

(...)
Blakus dzīvokļu saimniecībai un komunālo pakalpojumu tipa iestā­dēm jo svarīgu vietu pilsētas saim­niecībā ieņem pilsētas ielu dzelz­ceļš un pasažieru autobusu satik­sme. Tas vēl joprojām viens no sā­pīgākajiem jautājumiem. Neskato­ties uz to, ka 1947. gada otrajā pu­sē tramvaju kustība pilsētā stipri uzlabojusies, tai tomēr vēl daudz trūkumu. Tramvaju motori bieži bojājas nepiemērotās motoru izol­ācijas un nolietoto sliežu ceļu dēļ. Sevišķas grūtības tramvaju satik­smē rodas ziemas apstākļos, kad fe­niksa tipa sliedes pastāvīgi aizsērē ar ūdeni un ledu. Tas pilnīgi atbrī­vot nav iespējams arī sniega tīrī­tājam, jo viss tramvaju ceļš iegri­mis un pastāvīgi pieplūst ar ūdeni. 
Lai pasargātu tramvaju vagonus no biežas bojāšanās un uzlabotu tramvaju satiksmi, vairākos ceļa posmos paredzēts apmainīt sliedes un pacelt ceļa profilu. Tam asignēti 98.000 rubļu. Tāpat jāgādā par la­bāku darba organizēšanu tramvaju parkā. Līdz šim pārvaldes galve­nais inženieris b. Kokins uz visām nekārtībām skatījies caur pirk­stiem. Ne no viņa paša, ne citiem darbiniekiem nav ienācis neviens priekšlikums darba kārtības uzla­bošanai, kaut gan tur tā vairāk kā nepieciešama.
(...)

Foto: 
Liepājas pilsētas Izpildu komitejas priekšsēdētājs d. Ansons Liepājas pil­sētas Padomes deputātu vidū.
No kreisās — deputāti b. b. Magone, Jonass, Silbriede, Kļava, Alsters, Za­riņa un pilsētas Izpildu Komitejas priekšsēdētājs b. Ansons.

 

1948. gada 14. februāris „Komunists”
Liepājas pilsētas darbaļaužu deputātu Padomes 
lēmums par pilsētas komunālās saimniecības stāvokļa uzlabošanu

(...) 
Komunālie uzņēmumi

Pilsētas transports

1. Uzlikt par pienākumu Tram­vaju iestādes galvenam inženierim b. Kokinam:
a) kapitāli izremontēt 6 motoru un 4 piekabināmos tramvaja vago­nus;
b) kapitāli izremontēt 4,2 km ga­ru sliežu ceļu ar profila kāpināju­mu 2 kilometros;
c) nodrošināt tramvaja vagonu kustību 1. maršruta līnijā — Brīvības iela - Līves laukums:
pirmajā pusgadā – 10 vagoni līdz ar piekabināmiem,
otrajā pusgadā – 11 vagoni līdz ar piekabināmiem,
uz 2. maršruta līnijas – centrs – Gaisa tilts:
pirmajā ceturksnī – 2 vagoni,
otrajā ceturksnī – 3 vagoni,
trešajā un ceturtajā ceturksnī – 4 vagoni;
d) nodrošināt autobusu kustību mar­šrutā – Kuršu laukums – Gaisa tilts, maršrutā – Kuršu laukums –Grobiņa pa vienam autobusam uz maršruta, maršrutā Kuršu laukums – Centrālkapi – no 1. aprija – 1 auto­busu; 
e) noorganizēt kustības dis­pečeru dienestu.
Uzlikt par pienākumu 4. auto­bāzes priekšniekam b. Odincovam sākot ar šā gada 10. februāri no­drošināt ar vienu 12 vietīgu auto­busu pasažieru pārvadāšanu, ar maršrutu Uzvaras laukums — Gvardeiskajas stacija.
2. Lūgt Latvijas PSR Ministru Padomi piešķirt papildus 350 tūkstoš rubļu ripojošā sastāva remontam, ceļu saimniecībai, darba galdu iekārtas, elektrodzinēju un autobusu iegādei.
3. Lūgt Latvijas PSR Komunālās saimniecības ministru b. Ķīsi no­ drošināt pilsētas , tramvaju ar 22 elektrodzinējiem un 4 autobusiem nepieciešamajiem materiāliem saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

JAUNAS TRAMVAJA LĪNIJAS – 
PILSĒTA – CUKURFABRIKA (4,2 KM GARUMĀ) IZBŪVE

1. Uzlikt par pienākumu Komunālajai daļai (b. Biļevičs):

  1. nodrošināt celtniecības techniskās dokumentācijas pabeigšanu ne vēlāk par š. g. 1. aprīli, iesniegt to Latvijas PSR Komunālās saim­niecības ministrijai apstiprināšanai;
  2. līdz 1. martam noslēgt līgumu ar celtniecības organizāciju Sagata­vošanas un celtniecības darbu veikšanai.

2. Jaunās tramvaja līnijas celt­ niecības nodrošināšanai lūgt Lat­vijas PSR Ministru Padomi dot Latvijas PSR Valsts plāna komisi­jai norādījumu par 3000 gulžņu piešķiršanu no Liepājas kokzāģētavas un piešķirt 60 riepas ar kame­rām autobusiem un smagajām au­tomašīnām. 
3. Lūgt Latvijas PSR dzelzceļa pārvaldi piešķirt 130 tonnas sliežu un nepieciešamo nostiprināšanas materiālu. 
4. Lūgt Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministriju dot rīkojumu izgatavot rūpnīcā «Sarkanais Metalurgs» 1500 kg švelerus Nr. 14-a.
5. Uzdot pilsētas Kurināmā daļai līdz 15. aprīlim sagatavot 100 stabus gaisa kontaktu tīklam.
(...)

 

1948. gada 18. februāris „Komunists”
Uzlabos autobusu un tramvaju sa­tiksmi
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Šā gada otrā ceturkšņa vidū Liepājā uzsāks darbu jauna autobusu līnija ar maršrutu Graudu iela, Pa­ domju prospekts, Jūrmala, Centrālkapsēta, Ganību iela. Vajadzīgos autobusus saņems no brālīgajām pa­domju republikām.
Bez tam, tuvākā laikā uzlabosies arī Liepājas tramvaju līniju darbs. No­dos ekspluatācijā trīs jau­nus, kapitāli izremontētus tramvaju motorvāģus.

 

1948. gada 14. maijs „Komunists”
Uzlabo tramvaja satiksmi
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Liepājas Tramvaju pār­valdes speciālistu brigādes šinīs dienās uzsāka priekšdar­bus tramvaja līnijas izbūvei apkārt Uzvaras laukumam. Ar to novērsīs traucējumus, kādi līdz šim radās otrā tramvaja līnijā.

 

1948. gada 2. jūnijs „Komunists”
Pārkārtota ielu dzelzceļu satiksme
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Liepājnieki šinīs dienās pie Uz­varas laukuma vēroja intensīvu darbu. Tur Liepājas Tramvaju pārvaldes darbinieki ceļu eksplua­tācijas daļas vadītāja b. Kalnkārkļa vadībā būvēja jaunu tramvaja lī­niju ap bijušo Rožu laukumu. Va­kar šīs līnijas izbūvi pilnīgi pabei­dza un nodeva ekspluatācijā. 
Ar jaunās tramvaja līnijas izbūvi Liepājas pilsētā izveidojušies četri tramvaja maršruti. Pirmais marš­ruts no «Sarkanā Metalurga» līdz Uzvaras laukumam (maršrutu apzī­mējošā izkārtne uz tramvaja vagona sarkana krāsā), otrais – Parā­des laukums – Līves laukums (zilā krāsā), trešais – Parādes laukums – Baseina iela (dzeltenā krāsā), ce­turtais – Baseina iela – Gaisa tilts (zaļā krāsā). 
Jauno maršrutu izveidošana pa­ātrinājusi tramvaja satiksmi. Ja ag­rāk maršrutā Brīvības iela – Līves laukums tramvaji mainījās ik pa 12 minūtēm, tad tagad ik pa 10 minū­tēm. Maršrutā Līves laukums – Parādes laukums vagonu apmaiņa paātrināta par 5 minūtēm.

 

1948. gada 18. jūnijs „Komunists”
Izveido tramvaja satiksmi
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Liepājas Tramvaja pārvaldes ceļu labošanas brigāde meistara b. Buka vadībā pabeigusi atjaunot tramvaja sliežu ceļu Raiņa ielā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Rīgas ielai. Pašreiz šī brigāde sagatavo materiālus sliežu ceļa atjaunošanai Sarkanarmijas ielā. Tāpat visā drī­zumā uzsāks tramvaja līnijas iztaisnošanu pie Parādes laukuma.
Tramvaja depo kolektīvs nesen pabeidza kapitāli atremontēt un no­deva ekspluatācijā motorvagonu Nr. 118. Šī mēneša beigās ripojošo sa­stāvu papildinās ar vēl vienu mo­torvagonu.
Lai uzlabotu tramvaja satiksmi, sākot ar 17. jūniju pārkārtota va­gonu maršruts uz līnijas Līves lau­kums – Parādes laukums. No Līves laukuma tramvajs tagad bez pārtraukuma brauc līdz stacijai.

 

1948. gada 9. jūlijs „Komunists”
Tramvaju apkalpes sacenšas
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Šā gada maijā Tramvaju pārvaldes darbinieki, tramva­ju vadītāji un konduktori ap­sprieduši iespējas, kā paāt­rināt tramvaju satiksmi, pie­ņēma konkrētas saistības un stājās sociālistiskā sacensībā par to izpildīšanu.
Sacensībā labus panākumus gūst tramvaju vadītāji b. b. Simaiķis, Brucis-Meijers un konduktores b. b. Kov­turmane, Štrome un Hermanovics. Minētie, darbinieki ap­kalpo tramvaja vāģi «Stacha­noviešu vagons». Divos mēne­šos – maijā un jūnijā – minētā vagona apkalpe sacensībā ar pārējo tramvaju vagonu ap­kalpēm paredzēto finanču plānu izpildīja ar uzviju un tāpat ievērojami pārsniedza arī uzdevumu pasažieru pār­vadāšanā.

 

1948. gada 15. julijs „Komunists”
Vai tramvaju konduktoriem nav jāievēro pieklājība? 
(rubrika: Mums raksta)

Diezgan bieži vēl atgadās, ka tramvaja pasažieri uz jautājumiem saņem no konduktoriem rupjas at­bildes. 
Tā, šā gada 3. jūlijā 1. tramvajā («Sarkanais Metalurgs» — Līves laukums) kāds braucējs jautāja: «Cik tālu šis tramvajs ies, vai tikai līdz Uzvaras laukumam, vai cauri līdz Līves laukumam?» Atbilde bi­ja rupja.
Tramvaja pārvaldei vajadzētu piegriezt lielāku vērību saviem dar­biniekiem, vismaz panākt, lai viņi ievēro elementārāko pieklājību.

P. Zaļums

 

1948. gada 27. jūlijs „Komunists”
Jauni pasākumi tramvaja satiksmes uzlabošanai
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Tramvaja satiksmes uzlabošanai mūsu pilsētā šinī vasarā jau veikti zināmi pārkārtojumi un uzlabojumi. Pārbūvētas līnijas, kā arī laisti apgrozībā jauni motorvagoni. Lai vēl vairāk paātri­nātu vagonu apgrozību, nesen uzsākta līnijas iztaisnošana pie Parādes laukuma no Raiņa ielas līdz Tirdzniecības tiltam. Tramvaja gala punktā pie Līves laukuma patreiz pārkārto pār­mijas, pagarina atzarojumu tramvaja piekabju apmaiņai. Ar to panāks vagonu straujāku apgrozību uz līnijas Līves lau­kums – «Sarkanais Metalurgs». Pārmiju pārkārtošanu pabeigs līdz 1. augustam, kad uz minētās līnijas no jauna laidās apgro­zībā vēl vienu motorvāģi. 
Tramvaja pārvaldes ceļu saimniecības brigāde b. Buka vadī­bā, strādājot pie tramvaju līniju pārbūves darbiem, savas darba normas vienmēr izpilda ar lielu uzviju.

 

1948. gada 15. augusts „Komunists”
Uzsākta jaunas tramvaja līnijas būve
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Liepājas energorajons uz­sācis jaunas tramvaja līnijas būvi. Līnija ies no elektris­kās spēkstacijas pa Sarkanar­mijas, Baseina un Brīvības ielām līdz ezermalai. Tās kopgarums – 2,5 km. Būv­darbus vada piedzīvojis techniķis A. Kalnkārklis. 
Līdz šim spēkstacijas izde­džu vešanai nodarbinātas vai­rākas automašīnas, pēc līnijas izbūves izdedžu pārvešanai izmantos tramvaju ar darba vagoniem. Tas ievērojami pa­lētinās izdedžu pārvadāšanu.

 

1948. gada 31. augusts „Komunists” 
Savāds tramvaja vadītājs...
(rubrika: Mums raksta)

Šā gada augustā braucu ar tramvaju Nr. 101 no Brīvības ielas uz Vecliepāju. Braucot pār tiltu izgāju priekšējā galā, jo domāju nākošajā piestātnē izkāpt; bet kad redzēju, ka tā nav tomēr īstā (man vajadzēja izkāpt pie Uzvaras lau­kuma) tad paliku turpat uzgaidīt. Tanī pat brīdī tramvaju pieturēja un izkāpa kāda pasažiere. 
Tramvaja vagona vadītājs jautāja man, vai arī es izkāpšot? Atbildēju, ka šeit vēl nē, bet gan nākošajā. Tad vagona vadītājs strupi man paziņoja: «Še vairāk par divi per­sonām nedrīkst uzturēties...» Pa­lūkojos apkārt – vagona priekšējā atdalījumā bez manis vēl bija trīs personas. Kad vadītājam to aiz­rādīju, viņš pēkšņi man uzkliedza: – Pilsoni, lūdzu izkāpiet! – un ap­turēja vagonu, lai mani izsēdinātu... 
Paliku nesaprašanā par šādu rī­cību ... 
Kāpēc gan tieši mani viņš izsēdi­nāja?

J. Rozīts, Rīgā, Zinātņu akadēmijā.

 

1948. gada 8. septembris „Komunists”
Uzlabota tramvaju satiksme
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Liepājas pilsētas Tramvaju iestāde šā mēneša sākumā lai­dusi apgrozībā divus kapitāli atremontētus motorvagonus. 
Ar to pirmajā līnijā divi ar pus reizes paātrināta tramva­ju kustība.

 

1948. gada 12. novembris „Komunists”
Nepārtraukta tramvaja satiksme būs nodrošināta arī ziema
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Liepājas Tramvaja pārval­des kolektīvs jau vasarā sāka rūpēties par to, lai arī ziemā būtu nodrošināta netraucēta tramvaja satiksme. Vairākos sliežu ceļu posmos, piemēram, Dzelzceļnieku ielā, Raiņa ielā, Sarkanarmijas ie­lā atjaunoja un pacēla slie­des. Lai nodrošinātu pasažieru ērtu un vienmērīgu pārva­dāšanu ziemas apstākļos, Tramvaja parka kolektīvs ap­ņēmies vaļējos piekabināmos vagonus apmainīt pret slēgtajiem. 
Tramvaja parkā patreiz būvē jaunu sniega tīrīšanas ierīci. Remontatslēdznieku brigāde b. Taubenberga vadībā šo darbu veic ar sevišķu rūpību, ierīces pagatavošanā parāda labu iniciatīvu. Jau­nais sniega tīrītājs, kura montēšanu pabeigs šinīs die­nās, noslaucīs sniegu nevien no sliežu ceļa, bet iztīrīs arī sliedes.

 

1948. gada 16. novembris „Komunists”
Pierīko tramvajiem maršrutu signalugunis
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Šinīs dienās Liepājas pilsē­tas Tramvaju iestāde uzsāka visiem tramvaju motorvago­niem pierīkot signalugunis, lai, tumsai iestājoties, pilsētas iedzīvotāji varētu ērtāki at­šķirt vienas līnijas tramvajus no otras. Tā līnijas Līves laukums – «Sarkanais Me­talurgs» motorvagoniem pie­rīko sarkanas krāsas signalugunis, bet līnijas Uzvaras laukums – Baseina iela – dzeltenas.

 

1948. gada 17. novembris „Komunists”
Tramvaju vadītāji ceļ savu kvalifikācijas līmeni
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Liepājas Tramvaju parkā šajās dienās ieradās Rīgas Tramvaju Pārvaldes inspek­tors b. Romaņenko. Viņš va­gonu vadītajiem nolasīja vai­rākus priekšlasījumus par speciāliem teorētiskiem jautā­jumiem (motora sastāvdaļām, satiksmes noteikumiem u.c.). Biedrs Romaņenko pēc tam, pārbaudīja 30 vagonu vadītā­ju zināšanas teorijas jautā­jumos un atzina viņu zināša­nas par labām.

 

1948. gada 29. decembris „Komunists”
Jauns sniega tīrītājs
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Liepājas pilsētas Tramvaja iestādes depo darbnīcas ter­miņā paredzētajā laikā – 25. decembrī – pabeigušas jauna tramvaja sliežu tīrītāja mon­tāžas darbus.