1952

1952. gada 27. janvāris „Komunists”
Pa laikraksta materiālu pēdām

Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotāji redakcijai bija iesūtījuši sūdzību par Tramvaja pārvaldi, kura nav rūpējusies par bagāžas maksas noteikumu izlikšanu tramvaja va­gonos, tādējādi radot domstarpī­bas starp braucējiem un kondukto­riem. 
Atbildot uz sūdzību, Tramvaja pārvaldes direktors Matisons re­dakcijai paskaidrojis, ka noteiku­mi paredz maksu par tādu bagāžu, kas aizņem vietu vagonā uz sola, grīdas, kur varētu uzturēties pasažieri. Par šādu bagāžu jā­maksā rublis. Bagāžas svars ne­drīkst pārsniegt 50 kg. Ja bagāžu braucējs tur klēpī un netraucē blakus sēdošos pasažierus, tad par bagāžu nav jāmaksā. 
Noteikumus par bagāžas veša­nu un maksu tuvāka laikā izliks katrā vagonā.

 

1952. gada 10. februāris „Komunists”
Liepājas tramvaja kustības reorganizācija

Liepājas tramvaja pārvaldes kolektīvs daudz pūļu un radošas iniciatīvas parādījis tramvaja kus­tības uzlabošanā. Pilsētas darba­ļaužu rīcībā nodoti vairāki jauni, ērti tramvaja vagoni. Uzbūvēta tramvaja līnija Ziemeļu priekšpil­sētā. Panākta regulārāka kustība. Tomēr lielus traucējumus tram­vaja satiksme vēl rada tas, ka kustība pa viensliežu ceļiem no­tiek divos virzienos. Viena tram­vaja vagona neparedzēta aizkavē­šanās kādā pārmijā, gaidot uz pret! nākošo vagonu, izsauc kustī­bas traucējumus visā ielu dzelz­ceļa tīklā. 
Lai tramvaja kustību uzlabotu vēl vairāk un kaut daļēji novērstu augšminētos trūkumus, šinīs die­nās Liepājas pilsētas Izpildu ko­miteja pieņēma lēmumu par Lie­pājas tramvaja kustības pārkārtošanu. Lēmuma paredzēts nodroši­nāt iespējami lielākā līnijas pos­mā vienvirziena kustību. To var panākt ar samērā maziem līdzek­ļiem, izdarot šādus pārkārtoju­mus. 
Pirmais maršruts, virzienā no Līvas laukuma līdz «Sarkanajam metalurgam», paliek līdzšinējais. Turpretī pretējā virzienā maršruts tiks izmainīts, un turpmāk tramvaji ies no «Sarkanā metalurga» pa Brīvības, Baseina un Raiņa ielām, Parādes laukumu, tiltu un tālāk līdz Līvas laukumam. 
Otrais maršruts tiks izveidots kā riņķa līnija. Tā sāksies Uzvaras laukumā un ies pa Lielo ielu, tiltu, Parādes laukumu, Rīgas un Baseina ielām līdz dzelzceļa pār­brauktuvei un atpakaļ pa Raiņa ielu, Parādes laukumu, pāri til­tam, pa Lielo ielu līdz Uzvaras laukumam. 
Tādējādi posmā no Uzvaras laukuma līdz Brīvības ielai tiks radīta vienvirziena kustība pa atsevišķiem sliežu ceļiem, un līdz ar to atkritīs nevajadzīgā gaidīšana pārmijās un varēs palielināt va­gonu ātrumu. 
Minētais pārkārtojums dos arī iespēju visvairāk noslogotā posmā laist neierobežotu skaitu vagonu, kas nepieciešams sevišķi rītos, kad strādnieki dodas pie darba, ka arī pēcpusdienās, kad darba laiks, uzņēmumos beidzas. 
Pēc kustības pārkārtošanas būs iespēja arī iedzīvotājiem no «Sar­kanajam metalurgam» pieguļošām ielām nokļūt tieši uz 3. un 4. maršrutu. Tāpat būs radīta ie­spēja no 3. un 4. maršruta pārsēs­ties tieši uz 1. maršrutu, nokļūt līdz Kolchoznieku tirgum vai Lī­vas laukumam. Bez tam ar tram­vaja satiksmi tiks aptverts arī Ba­seina ielas rajons. 
Augšminēto kustības pārkārto­šanu pēc attiecīgu pārmiju un no­zarojumu iebūvēs paredzēts izda­rīt jau nākamajā pavasarī.

A. Matisons, Liepājas Tramvaja pārvaldes direktors

 

1952. gada 10. maijs „Komunists”
Tramvaju konduktores sacensības pirmrindnieces
(rubrika: Liepājas pilsētā un apriņķī)

Tramvaju motorvagonu un pie­kabes vagonu konduktores Riekste, Lode, Henkuzene, Lībe un Lieģe stājušās sacensībā par pa­sažieru apkalpošanas uzlabošanu un braukšanas biļešu pārdošanas plāna pārsniegšanu. Minētās kon­duktores savus uzdevumu veic āt­ri un priekšzīmīgi. Braukšanas biļešu pārdošanas plānu viņas apņēmušās izpildīt par 140 pro­centiem un šo saistību izpilda ar uzviju. Konduktoru pirmrindnieču piemēram sekojušas arī kondukto­res Melnvaga, Šenokova, Gūtma­ne un citas, apņemoties biļešu pārdošanas plānu izpildīt ne ma­zāk kā par 135 procentiem un teicami apkalpot pasažierus.

A. Laiks

 

1952. gada 8. jūlijs „Komunists”
Uzlabojam tramvaja satiksmi

Nesen pilsētas tramvaji uzsāka kustību pa jauno, pārgrozīto maršrutu, līdz ar to likvidējot daļu trūkumu, kādi bija kustībā līdz šim. 
Agrāk, iekāpjot tramvajā, brau­cēji nebija droši, vai vajadzīga vietā nokļūs laikā, jo, pastāvot divvirzienu kustībai pa vienslie­žu ceļu, katrs neparedzēts vagona aizturēšanas gadījums vienā vie­tā izsauca kustības traucējumus visā ielu dzelzceļa tīklā. Tāpēc bieži notika, ka tramvajs vairā­kas minūtes nostāvēja pārmijās, gaidot uz pretimnākošo vagonu. 
Tagad, ar vienvirziena kustības radīšanu posmā no Uzvaras lau­kuma līdz Brīvības ielai, minētais trūkums daļēji likvidēts. Pēc jau­nā pārkārtojuma tramvaja caur­mēra ātrums ievērojami pieau­dzis, un, neraugoties uz to, ka virzienā no «Sarkanā metalurga» līdz Līvas laukumam ceļa garums palielinājies, vagons sasniedz ga­la punktu ievērojami ātrāk nekā pēc vecās kārtības. 
Ja agrāk, lai nokļūtu no ielām «Sarkanā metalurga» rajonā uz 3. vai 4. maršrutu, bija vispirms jāpārsēžas 2. maršruta vagonā vai arī ceļa gabals no Rīgas līdz Raiņa ielai jāmēro kājām, tad ta­gad ir iespējams tieši nokļūt uz minētajām līnijām. Tāpat ir ie­spēja no 3. un 4. maršruta vago­niem pārsēsties tieši 1. maršruta vagonos un nokļūt līdz Kolchoznieku tirgum vai Līvas lauku­mam. Bez tam ar tramvaja satiksmi ir aptverts arī Baseina ielas rajons. 
Liekas, sen pagājis laiks, kad līniju gala punktos vēl nebija iz­būvēti apbraucamie loki un kad katrā braucienā kā Līvas lauku­mā, tā arī Brīvības ielā konduk­torēm bija jāatkabina vagoni, lai pēc tam, kad motorvagons, ap­braucis pārmiju, to piekabinātu otrā galā. Līdzīgi manevri bija jāizdara uz 2. līnijas pašā pilsē­tas centra pie Uzvaras laukuma. Tas netikvien aizkavēja kustību, bet bija arī par iemeslu negadījumiem. 
Tagad visu līniju gala punktos izbūvēti apbraucamie loki. Lielā­kajai daļai ceļu ir uzliktas jaunas sliedes. Agrāko, veco vagonu vietā pa Liepājas ielām tagad kursē daudz jaunu un ērtu tramvaja vagonu. 
Tā soli pa solim Tramvaja pār valdes kolektīvs savos sasniegu­mos iet uz priekšu un meklē jau­nas iespējas arvien vairāk uzlabo tramvaja kustību. 
Jau tuvākā laikā paredzēts uz 1. un 2. līnijas vagonu skaitu pa­lielināt. Sakarā ar to pilsētai centrā vagoni apgrozīsies ik pēc 3 – 4 minūtēm. Lai gūtu iespēji vēl vairāk palielināt vagonu āt­rumu, atsevišķus sliežu ceļu pos­mus kapitāli izremontēs. Tā, pie mēram, jau drīzumā uzsāks no lietoto sliežu apmaiņu Klaipēdas ielā. 
Lai nodrošinātu vagonu arvien pieaugošajam skaitam vadītāju kadrus, bija noorganizēti speciāli kursi, kurus šinīs dienās pabeidz; vairāki, jauni vagonu vadītāji Bez tam visi vecie vagonu vadī­tāji papildināja savas zināšana: kvalifikācijas celšanas kursos. 
Līdzās tramvaja kustības uzla­bošanai Tramvaja pārvaldes ko­lektīvs cīnās arī par elektroener­ģijas lietderīgāku izmantošanu Uz visiem tramvaja vagoniem i uzstādīti strāvas skaitītāji, kas dod iespēju noteikt patērētā strāvas daudzumu ikvienā brau­cienā, Līdz ar to katrs vagoni vadītājs ' ir ieinteresēts strāva lietderīgā izmantošanā. Kā zināms, strāvas patēriņš tram­vajā motoros ir lielā mērā atkarīgs no braukšanas režīma, no motoru ieslēgšanas kārtības. Lai panāktu pēc iespējas lietderīgāku strāva izmantošanu, uz visas tramvaja līnijas ir izliktas attiecīgas sig­nalzīmes, kas norāda vagona va­dītājam, kur motori ieslēdzam sērijas vai paralelslegumā, kur jābrauc ar izslēgtiem motoriem izmantojot inerci. 
Šie pasākumi ir devuši iespēji neilgā laikā ietaupīt vairāku tūkstošus kilovatstundu elektroenerģijas. 
Ar šiem sasniegumiem Tram­vajā pārvaldes kolektīvs neapmie­rināsies, bet meklēs jaunas iespē­jas mūsu pilsētas tramvaja kus­tības vēl tālākai uzlabošanai.

A. Matisons, Tramvaja pārvaldes direktors

 

1952. gada 26. decembris „Komunists”
Tramvaju gaidot
(rubrika: Pilsētas tēmas)

Piestātne stāvošo ļaužu skati pievēr­šas ielas likumam, kur dārdot drīz vien parādās tramvajs.
Pasažieri nepacietīgi minējas uz vie­tas. Izveicīgākie steidzas tramvajam pretim, gatavojoties iekāpt, tam vēl braucot. 
– Apstājās! – pēkšņi atskan vairākas balsis. Un tiešām, tramvajs, dārdēdams un blāvi mirdzot stikliem, apstājas netālu no piestātnes.
– Nogāja no sliedēm – kāds no­saka. 
– izdega motors, – iebilst kāds cits. 
– Stanga izkrita, – atskan no burzmas. 
Gaidītāji, pazīstot apstākļus, kon­statē pierastās tramvaja «slimības». Tomēr par spīti visiem minējumiem tramvajs sakustas un mundri žvadzē­dams, tuvojas piestātnei. Aizbraucis tai garām metrus divdesmit, viņš pie­stāj. Pēc kādas minūtes tas atkal dodas tālāk, aizvedot uz pakāpieniem citu ci­tam pieķērušos braucēju čemuru.
Palikušie pasažieri meklē straujās «iesēšanās» laikā pazaudētas galošas. Viņiem jāgaida nākošais vāģis un var­būt atkal veltīgi.
Minētā aina pazīstama Liepājas iedzīvotājiem. Tramvaja sliktais darbs jau ilgāku laiku ir diskusiju priekš­mets pilsētas sabiedrisko un saimnie­cisko organizāciju dažādās sēdēs un apspriedes. Tomēr viss kā bijis, tā pa­liek.
Piecdesmit procentu vagonu neiziet uz līnijām tādēļ, ka trūkst vadu moto­ru enkuru izlabošanai. Šo «problēmu» nevarēja atrisināt pilsētas, nevar to atrisināt arī apgabala komunālās saim­niecības vadītāji, bet Tramvaju pārval­des direktors b. Matisons, atrodoties šo dīvu augstākstāvošo organizāciju «aizbildniecībā», par šo jautājuma daudz neinteresējas. Motori ar nolietotajiem enkuru ti­numiem bieži iziet no ierindas. Tikai novembrī vien motori izdega 80 vago­niem. Kustības pārtraukumi un tas, ka apkalpojošam personālam jāmaksā par dīkstāvi, Tramvaju pārvaldei sagādā lielus zaudējumus. Tāpat ļoti dārgi iz­maksā veco enkuru pārtīšana un veco vadu izolācijas atjaunošana. Ar šo dar­bu aizņemts vesels cechs.
– Taisāmies doties pēc vadiem uz Maskavu, – saka pilsētas komunālas saimniecības nodaļas priekšnieka b. Ponomarjovs.
Bet jau divus gadus šis brauciens ir tikai labs nodoms. 
Tramvaju parka direktore b. Matisons un galvenais inženieris b. Zunt­ners nopūzdamies uzskaita savas vaja­dzības. Nepieciešamas jaunas pārmi­jas, sliedes, daudz materiālu. Tramva­ju parka vadītāji izsaka necildinošas piezīmes par augstākstāvošo organizā­ciju darbu. Viņiem taisnība. Tiešām, pilsētas saimniecības vadītāju cenšo­ties papildināt apgabala centra tran­sportu ar skaistiem autobusiem un taksometriem, aizmirsuši tramvaju. Izņe­mot dažus jaunus vagonus, pēdējie at­gādina zirgu tramvaja laikus.
Tomēr pārāk daudz vainas tramvaja parka administrācija uzvel citiem. Kā direkcija cīnās par parka saglabāša­nu? Uz to grūti atbildēt. Toties viegli konstatēt, ka ar darba disciplīnu te ļoti slikti. Darba kavējumi, novēlojami un citi darba disciplīnas pārkāpumi jauc tramvaja normālu darbu. Admi­nistrācija ilgu laiku pacieš, ka vecākais metinātājs Fogelis, remontu strād­nieks Kambuts, kustības konduktors-kontrolieris Senkevičs, atslēdznieks Foss un vēl daži citi neievēro darba disciplīnu.
Bet piestātnēs darbīgie padomju ļau­dis šķiež dārgo laiku. Un tikai tāpēc, ka slikti strādā cilvēki, kas atbildīgi par tramvaja satiksmi apgabala centrā.

V. Kišs