1953

1953. gada 10 aprīlis „Komunists”
Novērst nekārtības tramvaju un autobusu satiksmē 
Vēstuļu apskats

Satiksme Liepājas pilsēta un tās ap­kārtnē, salīdzinot ar pirmajiem pēckara gadiem, ievērojami uzlabojusies. At­klātas pilsētā vairākas jaunas autobusu līnijas. Arī starp Liepāju un apgabala vairākām pilsētām un rajoniem tagad no­rit regulāra autosatiksme. 
Satiksmes līniju darbā tomēr vēl ir daudz trūkumu un nekārtību. Par to liecina daudzās vēstules redakcijai, ku­ras iedzīvotāji izsaka neapmierinātību par tramvaju lēno gaitu, autobusu biežo aizkavēšanos un nekārtībām tajos.
Tramvaju pārvalde uz satiksmes līni­jām nelaiž pietiekošu vagonu skaitu. Rītos pēc vilcienu pienākšanas tramvaji tā pārpildīti, ka pieturas vietā pie staci­jas. visus braucējus nespēj uzņemt. Se­višķi tas gādās ar otrās līnijas tramvaju.
Tāpat laikā, kad rūpnīcās: un fabrikās notiek darbinieku maiņa, tramvaji ne­spēj pārvadāt ne tos, kas steidzas uz darbu, ne darbu beigušos. Lasītāji sū­dzas; arī par nenoteiktību ielu dzelzceļa satiksmē vakaros, kad daudziem jāstei­dzas uz vilcienu. Bieži vien pieturvietā nākas gaidīt 20 un vairāk minūšu.
Šie traucējumi rodas galvenokārt tā­dēļ, ka sliedes un vagoni nav pietiekošā kārtībā, trūkst vagonu piekabju. Atkār­tojas gadījumi, kad tramvaji iziet no sliedēm. Daudzi darbaļaudis labāk iet kājām, nekā brauc ar tramvaju. Tāpēc pārvadāto skaits pēdējā laikā ievērojami samazinājies. Dažkārt pasažieri ironizē: «Kam jāsteidzas, lai iet kājām. Ar tramvaju var braukt tad, ja daudz laika.»
(...)
Pamatota ir iedzīvotāju neapmierinātī­ba. Jānovērš nelikumības un nekārtības autobusu satiksmē, jānodrošina visu pasažierautomašīnu un tramvaju kārtīga kustība. Par to jāgādā arī Liepājas pil­sētas izpildkomitejas Komunālās saim­niecības nodaļas vadībai.