1954

1954. gada 29. jūnijs „Komunists”
Tramvaju pārvaldes kolektīvs uzlabo darbu

Šā gada pirmajā ceturksnī Tramvaja pārvalde savus uzde­vumus pasažieru pārvadāšana neizpildīja. Pārvaldes adminis­trācija un sabiedriskās organi­zācijas, izanalizējušas plāna ne­izpildīšanas cēloņus, izstrādāja pasākumus darba uzlabošanai. Šie pasākumi tiek realizēti. 
Uzlaboti sliežu ceļi, ieliekot jaunus gulšņus. Reizē ar to pieaudzis tramvaju kustības vidējais ātrums par 2 – 2,5 km stundā. Vienu motorvagonu Nr. 123 no trim šogad kapitāli pār­būvēja, un tas jau stājies ierin­dā. Kapitālā pārbūve izdarīta labā kvalitātē, un tas bez kļū­mēm jau otro mēnesi dienu no dienas kursē pa līniju. Otrais kapitāli pārbūvētais vagons stāsies ierindā jūlija sākumā. 
Labāk nekā agrāk strādā sliežu ceļu labošanas brigāde, ko vada brigadieris Jānis Brūns. Vienmēr ar krietnu uz­viju uzdevumus izpilda gald­nieks Jānis Kūla. Tāpat labi sa­vus uzdevumus veic Arvīds Grava, strādājot pie motorvago­nu kapitālās pārbūves, un Oto Lodēns, naktīs izdarot motor­vagonu profilaktisko apskati un sagatavojot tos nākamās dienas darbam, un vēl daudzi citi.
Ja vel nesen daudzi no kon­duktoriem nepārdeva plānoto biļešu skaitu, tad tagad lielum lielais vairums plānus izpilda ar uzviju. Konduktore Erna Iesalniece maija plānu izpildīja par 140,2, Ilze Lode – par 139,6, Erna Zande – par 135,9 procentiem. 
Sekmīgi izpildot un pārsnie­dzot pasažieru un bagāžas pār­vadāšanas plānu, maijā un ap­rīlī. dzēsti pirmajā ceturksnī radušies zaudējumi un iegūts ap 10 tūkstoš rubļu peļņas. 
Sekmīgi pārvaldes kolektīvs pilda plānu arī Jūnijā. Pasa­žieru pārvadāšanas plāns jūnija pirmajās divās dekādēs izpildīta caurmērā par 118 procentiem, 21. jūnijā izpildīja bagāžas mē­neša pārvadāšanas plānu. Tas panākts galvenokārt, ierīkojot ceļu atzarojumu pie dzelzceļa stacijas. Sistemātiski tiek pār­sniegts vagonu kustības plāns. 
Tramvaja pārvaldes kolek­tīvs ir pilns apņēmības strādāt vēl labāk, vēl vairāk uzlabot pasažieru pārvadāšanu, paātri­nāt tramvaju apgrozību.

Ž. Fridrichsons, tramvaja vagona konduktors.

 

1954. gada 31. jūlijs „Komunists”
Darbs sokas visos iecirkņos
(Rubrika: Liepājas pilsētā un rajona)

 

Uz padomju Latvijas XIV ga­dadienu Tramvaju pārvaldes ko­lektīvs nodeva lietošanā ka­pitāli izremontētu motorvāģi Nr. 108. Pēc skaita tas jau ot­rais šinī gadā. Līdz Oktobra revolūcijas svētkiem kolektīvs apņēmies izremontēt vēl vienu motorvāģi. 
Izlabojot un atjaunojot sliežu ceļus un uzlabojot kustību, tramvaja darbinieki jūlija plānu izpildīja trīs dienas pirms ter­miņa. Tagad tramvaju nobrau­kuma plāns (kilometros) jau iz­pildīts par 120,3 procentiem, pasažiera pārvadāšanas plāns par 116 procentiem un bagāžas pārvadāšanas – par 217,8 pro­centiem. 
Par ātru un laipnu pasažieru apkalpošanu rūpējas biļešu pārdevēji-konduktori. No viņiem labākie – Skaidrīte Klie­če, kas plānu izpildījusi par 170,6 procentiem, Dzidra Klieče – 161,7 proc., Žanis Frid­richsons – 153,8 proc. un Er­na Zaudē – 147,9 proc. 
Sevišķu vērību Tramvaju pārvalde veltījusi kustības pa­ātrināšanai. Jau panākts, ka katrā pieturas vietā vāģi pie­nāk ik pēc 5 minūtēm. Šeit lieli nopelni vāģu vadītājiem. La­bākie no viņiem K. Valteris, J. Rokpelnis un E. Dzene. 
Lielu darbu šogad veic sliežu ceļu labotāju brigāde. Izlabotas un atjaunotas līnijas Kuršu – Tirgoņu ielās, Brīvības iela -Stacijas laukums un Rīgas ie­lā. Patreiz labo Lielās ielas līni­ju, kā arī loka līnijas Raiņa ielas galā un pie Gaisa tilta.

V. Volkovskis

 

1954. gada 10. decembris „Komunists”
Tramvajnieki – racionalizatori 
(Rubrika: Liepājas pilsētā un rajona)

Liepājas tramvaju pārvalde šogad kļuvusi par vienu no pilsētas pirmrindas uzņēmu­miem. Tās kolektīvs pirms ter­miņa izpildīja gada uzdevumus un ir devis valstij vairāk nekā 130.000 rubļu virsplāna uzkrā­jumu, kaut gan, kapitāli remontējot, gandrīz pilnīgi no jauna uzbūvēti trīs vagoni. 
Izcilus sasniegumus guvuši enkuru tinēji. Agrāk brigāde strādāja 7 cilvēki, tagad visus darbus pavelc divi – bb. Stepko un Šindelis, Šogad vien vi­ņi savā darbā ieviesuši daudz ko jaunu. Agrāk motoru un en­kuru izolēšanai lietoja speciālu dārgu izolācijas materiālu, ta­gad tas aizstāts ar igelitu, kas ir gandrīz 40 reizes lētāks, kā arī pret ūdeni un elektriskās strā­vas caurlaidi daudz izturīgāka. Lietojot to, gadā ietaupa ap 40.000 rubļu. Nesen vēl ļoti daudz grūtību bija ar vizlas mikenita un bakelita gredzenu sagādi tramvaja elektromotoru kolektoriem. Bez tiem nevarēja izlabot tramvaju vecos motorus. Nesen motoru tinējs b. Stepko iesniedza racionalizācijas priekš­likumu, kā no vizlas izgatavot mikenita gredzenus un no spe­ciāli salīmētiem saplākšņiem iz­virpot bakelita gredzenu atvie­totājus. Pārbaude deva labus re­zultātus. Jaunie pašu darbnīcā izgatavotie gredzeni ir izturīgā­ki nekā līdz šim lietotie ār­zemju fabriku ražojumi.

Attēlā: racionalizators b. Stepko (pa labi) iepazīstina uz­ņēmuma direktoru b. Kārkliņu ar jaunajiem gredzeniem.