1955

1955. gada 4. marts „Komunists”
Pārvadāts pus miljona pasažieru mēnesī
(Rubrika: Liepājas pilsētā un rajona)

Liepājas tramvajs februārī pārvadājis 597.000 pasažieru. Pēc nobraukto vagonu kilomet­ru daudzuma plāns izpildīts par 119 procentiem un bagāžas pār­vadāšanas plāns – par 155 pro­centiem. Ar prāvu uzviju veikti arī visi uzdevumi tramvaju un ceļu remontos. 
Savus uzdevumus vislabāk iz­pildījuši tramvaja vadītāji bb. Tautiete, Dzene un Valters, konduktores bb. Perceva, Latišono­ka un Skalde. Tāpat teicami strādājuši galdnieki bb. Grantiņš un Būda, atslēdznieki bb. Titkovs un Bružis, enkuru tinējs b. Stepko un daudzi citi.

 

1955. gada 30. aprīlis „Komunists”
Tramvajnieku veltes 1. Maijam 
(Rubrika: Liepājas pilsētā un rajona)

Sekmīgi savas saistības pirms­maija sociālistiskajā sacensībā veic Liepājas tramvaju pārval­des kolektīvs. Šā mēneša 28 die­nās tramvajnieki pārvadājuši 600 tūkstoš pasažieru, tas ir apmēram par 60 tūkstošiem vai­rāk nekā visā aprīlī pagājušajā gadā. Vakar kolektīvs pabeidza arī mēneša plānu vagonkilomet­ru nobraucienā. Ievērojami jau pārsniegta uzdevums bagāžas pārvadāšanā. 
Sacensība sevišķi labus panā­kumus guvuši vagonu vadītāji Dzene un Valters un kondukto­res bb. Aleksandrova, Pikula un Pauzere. Savas sociālistis­kās saistības ar uzviju izpildījuši tramvaja depo remontu brigādes amatnieki b.b. Grava, Židkovs, Kūla, Bružis, Grantiņš un citi, kas nedēļu pirms termiņa pabei­dza 112. motorvagona kapitāl­remontu.

Ž. Fridrichsons

 

1955. gada 22. jūnijs „Komunists”
Tramvaja parka kolektīva panākumi
(rubrika: Liepājas pilsētā un rajona)

Tramvaja parka saliedētais kolektīvs cenšas labāk, ērtāk un kulturālāk apkalpot mūsu pilsētas darbaļaudis. Neatlaidī­gais darbs dod labus rezultātus. Šā gada piecu mēnešu plāna bi­ja izpildīts; pasažieru pārvadā­šanā par 109,7 procentiem, va­gonu kilometru noskrējienā – par 109 proc., materiāli ekonomē­ti par 11,2 procentiem, elektro­enerģija ietaupīta – par 6,1 proc., cecha izdevumi samazināti – par 14,4 procentiem un vispārē­jos izdevumos ietaupīts 17,2 pro­centi paredzēto līdzekļu. 
Arī pusgada plāns jau izpildīts pasažieru pārvadāšanā 16, jū­nijā, vagonu kilometru noskrē­jienā – 18. jūnijā, bet bagā­žas pārvadāšanā – jau 10. maijā. Šogad Liepājā tramvaju izmantojuši jau vairāk nekā 3.535.000 pasažieru. 
Sagaidot Padomju Latvijas 15. gadadienu, tramvaja parka kolektīvs gatavojas nodot eks­pluatācijā kapitāli atremontētu motorvāģi, ielīkt gulšņus tram­vaja ceļa posmos Rīgas, Rai­ņa un Brīvības ielās, nokrāsot kustībā esošos vāģus, atjau­not trolejvada cilpu Raiņa ielas galā un līdz 21. jūlijam izpildīt septiņu mēnešu plānu visos eko­nomiskajos rādītājos.

 

1955. gada 24. jūlijs „Komunists”
Liepājas tramvajnieki izcīnījuši Sarkano karogu

Liepājas Tramvaja parka dar­binieki šogad un it sevišķi ot­rajā ceturksnī uzlabojuši plāna rādītāju izpildi. Vagonu vadī­tāji, konduktori, remontu bri­gādes pirmssvētku sociālistiskās sacensības rezultātā panākuši. ka tika izpildīts ceturkšņa plāns pasažieru, pārvadāšanā par vai­rāk nekā 300 tūkstoš cilvēkiem. Ievērojami pārsniegts uzdevums vagonu-kilometru nobraukumā. Ietaupot materiālus, elek­troenerģiju, cechu un vispārē­jos izdevumus, tramvaju parka darbinieki ietaupījuši vairāk kā 65 tūkstoš rubļu, ieguvuši ap 50 tūkstoš rubļu virsplāna peļ­ņas. 
Labākos rezultātus sacensībā guvuši vagonu vadītāji — pil­sētas Padomes deputāte Dzene Valters, Tautiete, konduktore Skalde, ceļu brigāde, ko vada Veits, depo dežurējošais atslēdz­nieks Gertsons un citi 
Par gūtajām darba sekmēm otrajā ceturksnī Liepājas tram­vaju parka kolektīvam piešķirts un 20. jūlijā pasniegts Latvijas PSR Komunālās saimniecības ministrijas ceļojošais Sarkanais karogs. Kolektīvam piešķirta arī pirmā naudas prēmija.

 

1955. gada 10. novembris „Komunists”
Tramvaja parka kolektīva panākumi 
(rubrika: darba veltes)

Kaut gan pilsētā arvien pla­šākos apmēros tiek ieviesti mo­dernie un ērtie satiksmes lī­dzekļi – autobusi un taksomet­ri, tomēr iedzīvotāji joprojām labprāt izmanto arī ierasto tramvaju. 
Šā gada 10 mēnešos tramvaju izmantojuši par pusmiljona pasažieru vairāk nekā tanī pat laikā 1954. gadā. Nobraukti vairāk nekā 112 tūkstoš vagonu kilometru un valstij dots par 165 tūkstoš rubļiem vairāk peļņas nekā pērn tanī pat laikā. Katra vagonu kilometra pašizmaksa, salīdzinot ar pagājušo gadu, samazināta par 8 procentiem. 
Šā gada 10 mēnešos līdzās kārtējiem ceļa, depo un ritošā sastāva remontiem sekmīgi veikti arī kapitālā remonta dar­bi: kapitāli atjaunoti divi ērti motorvagoni, viena slēgta pie­kabe, pārbūvēts un uzlabots sniega tīrāmais vagons, kapitāli atjaunots sliežu ceļš Rīgas ielā 1 kilometra garumā, kā arī da­ļās citās ielās vairāku simtu metru kopgarumā. Kapitāli atremontēti arī septiņi elektrodzi­nēji, dispečeru ēka. 
Par labiem panākumiem dar­bā tramvaja parka kolektīvs šā gada otrajā ceturksnī saņēma Latvijas PSR Ministru Padomes un Arodbiedrību Republikānis­kās Padomes ceļojošo Sarkano karogu. Par sasniegumiem trešajā ceturksnī kolektīvs saņēma Lat­vijas PSR Ministru Padomes un Arodbiedrību Republikānis­kās Padomes otro naudas prē­miju. 
Šajos panākumos lielu iegul­dījumu devuši enkurtinējs b. Stepko, atslēdznieki-montētāji bb. Grava, Gertsons, elektro­saimniecības speciālisti bb. Sēr­mūkšs un Jaunbrūns, galdnieki bb. Kūla, Grantiņš, virpotājs b. Krīgers, kalējs b. Zariņš, ceļa strādnieks b. Huve un daudzi citi depo strādnieki, kā arī kustības darbinieki bb. Skalde, Zaudē, Pūriņa, Dzene, Valters, Blaumanis. Grante un citi.

V. Biļevičs, Tramvaja pārvaldes direktors