1957

1957. gada 7. maijs „Komunists”
Tramvajnieku darba veltes

Lai sestās piecgades otrā ga­da plānu izpildītu pirms termiņa, tramvaju pārvaldes kolektīvs pirmā ceturkšņa uzdevumu pār­sniedza par 3 procentiem un sa­sniedza arī citus labus ekonomiski-techniskos rādītājus. Stā­jušies pirmsmaija darba sardzē, tramvajnieki strādāja sevišķi spraigi un aprīļa plānu pārsniedza par 10 procentiem. Virs Čet­ru mēnešu uzdevuma pārvadāti vairāk nekā simts tūkstoš pasažieru. 
Pirmsmaija sacensības dienas labākos panākumus guva tram­vaju vadītāji Antons Simaitis un Žanis Baumanis. Strādājot uz līnijas bez avārijām un stingri ievērojot kustības grafiku, viņi nodrošinājuši pasažieru pārvadā­šanas plāna ievērojamu pārsnieg­šanu. Konduktoru vidu uzvaru sacensībā izcīnīja Vilonija Ulpe un Marta Hermanoviča. 
Labi strādājuši arī vagonu remontētāji – viņi pasažieriem uz svētkiem nodeva skaistu vel­ti – modernizētu vagonu. 
Modernizētajam motorvagonam ir daudzas priekšrocības, salīdzinot ar pašreiz apgrozībā esošajiem vagoniem Pati galvenā no tām – 36 ki­lovatu motora vietā tanī iebūvēts 64 kilovatu jaudas motors. Tas ievērojami palielina kustības ātrumu. Tagad remontnieki strā­dā pie otra motorvagona moder­nizēšanas.

 

1957. gada 15. jūnijs „Komunists”
Sacenšas tramvajnieki

Savas saistības sociālistiskajā sacensībā sekmīgi pilda Tram­vaju pārvaldes kolektīvs. Sa­censības priekšgalā te pašlaik ir vagonu vadītāji Elvīra Dze­ne un Kārlis Valters, kas vien­mēr strādā bez avārijām un precīzi ievēro kustības grafiku. Tas nodrošina pasažieru pārva­dāšanas plāna pārsniegšanu. Labi strādā konduktores Marta Hermanoviča un Vilonija Ulpe. Viņas  plānu  ik   dienas   izpilda ne mazāk kā par 120 – 130 procentiem. 
Vagonu vadītāju un konduk­toru centīgā darba rezultātā Tramvaju pārvaldes kolektīvs ievērojami pārsniedz visus plā­na techniski-ekonomiskos rā­dītājus. Tā maijā pārvadāts par 50 tūkstošiem pasažieru vairāk nekā bija plānots. Par 107 pro­centiem izpildīts ieņēmumu plāns, bet peļņas plāns par 270 procentiem.

 

1957. gada 7. septembris „Komunists”
Tramvajnieku darba veltes

Par labiem sasniegumiem ot­rā ceturkšņa plāna izpildē Lie­pājas tramvaju pārvaldes ko­lektīvam piešķīra otro vietu re­publikas komunālo uzņēmumu sociālistiskajā sacensībā un nau­das prēmiju. Panākumu iedves­moti, tramvajnieki no mēneša mēnesi kāpina darba tempus. Augustā pasažieru pārvadāša­nas plāns izpildīts par 110 pro­centiem. Individuālajā sacensī­bā labākos panākumus guvusi konduktore b. Jaņevska, kas mēneša plānu izpildīja par 130 procentiem. Vagonu vadītāju vidu augustā pirmajā vietā iz­virzījies b. Valters. 
Augustā daudz darīts arī ri­sošā sastāva uzlabošanā. Pirms dažām dienām pabeidza 101. va­gona pārbūvi. Remonta darbnī­cās priekšzīmi darbā rāda bb. Kūlas un Gravas vadītās gald­nieku un atslēdznieku brigādes, kas savus darba uzdevumus, diendienā pārsniedz par 20 līdz 25 procentiem. 
Turpinās sliežu ceļu remont­darbi. Te priekšgalā iet b. Bā­riņa vadītā brigāde.

 

1957. gada 4. decembris „Komunists”
Liepājā pienākuši jauni tramvaja vagoni 
(rubrika: reportāža)

Pie dzelzceļa pārbrauktuves Raiņa ielā padeva divas vagonu platformas ar diviem tramvaja vagoniem, kas būvēti Vācijas Demokrātiskajā Republikā. Pēc ārējā izskata tie stipri atšķiras no mūsu tramvaja vagoniem, ir daudz modernāki un ari ērtāki Vagonu apakšdaļa nokrāsota tumši sarkanā krāsā, augšējā – sastāv no plašiem logiem. Iekāpšanai un izkāpšanai no vagona ir platas bīdāmās divviru durvis, kas dod iespēju reizē iekāpt un izkāpt vairākiem pasažieriem. Durvju atvēršanu un aizvēršana notiek automātiski, piespiežot pogu.
Katrā vagonā abās pusēs pie grīdas pieskrūvēti 22 mīksti sē­dekļi. Pavisam motorvagons var uzņemt 65, bet piekabes vagons – 80 pasažierus. Vadītāja kabīne no kopējās telpas atdalīta ar stikla starpsienu. 
Kamēr tramvaja vagonus ņēma nost no platformas un novie­toja uz sliedēm, Liepājas Tram­vaju parka galvenais inženieris b. Lūķis iepazīstināji mūs ar dažiem to techniskajiem un ekspluatācijas datiem 
Divi vagoni sastāda tramvaja vilcienu. Priekšējā vagonā uzstādīti divi motori, katrs ar 60 kw lielu jaudu. Pašreizējo kursējošo vagonu pilsētā motoru jauda ir tikai 18 kw. Elektris­kas bremzes ir ne vien motorvagonam bet arī piekabes vago­nam. Vagonu sakabe ir stingra un automātiska. Konduktoram nav jārausta aukla, viņu rīcībā ir elektriskā signalizācija. Vago­niem ir virkne elektrisko spul­džu, kas ietverta matētos plafo­nos, kuri iekārtoti virs gries­tiem no ieejas līdz izejai. Uz­stādītie amortizatori izlīdzina straujus grūdienus un nodrošina vagonu ritmisku gaitu. 
Šodien vai rīt jaunie vagoni sāks kursēt pa pilsētas tramvaja līnijām 
Tramvaju parka pārvalde gatavojas līdz gada beigām saņemt vēl divus tādus vilcienus.   

M. Krūms
Z. Ķipsta foto.

Attēlā: Jaunais tramvaja vagons Liepājas stacijā. 
Attēlā: Tramvaja vagona iekšējais iekārtojums.