1961

1961. gada 8. jūlijs „Komunists”
(Mums raksta)

Skolotāja A. Liepa no Vai­ņodes savā vēstulē redakcijai raksta par kārtību, kāda ir Rīgā tramvajos un trolejbu­sos. Naudu biļetes iegādei tur pasažieri sameklē jau pieturas vietā un, iekāpjot satiksmes līdzekli, to tūlīt per kārtas pasniedz konduk­toram, kas stāv savā noteiktā vietā. Liepājā pasažieri, ie­kāpjot tramvajā, tad tik sāk meklēt naudu biļetei, bet bieži vien arī tikai tad, kad konduktors jau pienācis. Tas aizkavē darbu, konduktora staigāšana pa vagonu rada neērtības kā viņam pašam, tā pasažieriem, it sevišķi tad, kad daudz braucēju. Vaja­dzētu ieviest tādu kārtību kā republikas galvaspilsētā. Tas arī būtu ceļš pasažieru pie­radināšanai braukšanai tram­vaja bez konduktora.
(...)

 

1961. gada 28. jūlijs „Komunists”
Liepājas pasažieriem

Vēl nesen pa Liepājas ielām, pagriezienos kaukdami un dār­dēdami, kursēja vecie tramva­ja vagoni. Daži no tiem vēl bija pārtaisīti no sensena zir­gu tramvaja vagoniem. Šis transports bojāja pilsētas iz­skatu, strādāja ar traucēju­miem radīja neērtības pasažie­riem. 
Tagad tas viss jau pagātnē. Liepājnieki paspējuši pierast pie jauniem ērtiem tramvaja vagoniem, ko pilsētas komunā­la saimniecība iegādājusies no Vācijas Demokrātiskās Repub­likas. Taču arī to nepietika vi­sām tramvaju līnijām un ne­pieciešamajai rezervei. Tagad arī šis robs aizpildīts. Liepā­jas tramvaju parks saņēmis desmit jaunus motorvagonus.

V. Vasiļjeva teksts un foto.

Attēlā: jaunie vagoni tramvaju parkā.

 

1961. gada 13. oktobris „Komunists”
Pārdomas tramvajā 
(rubrika: mums raksta)

Gribētos drusku parunāt par cilvēkiem, kas lieto pilsē­tas sabiedrisko transportu, ši­nī gadījumā par tramvaja pasažieriem. Vairums no vi­ņiem ciena konduktoru darbu, iekāpjot tramvajā, cenšas bez lieka atgādinājuma iegādā­ties braukšanas biļetes, kas taču arī ir katra pasažiera pirmais pienākums. 
Diemžēl, atrodas vel tādi, kas biļetes iegādājas tikai tad, kad konduktore viņu ir paraustījusi aiz piedurknes. Taču tas vēl nav lielākais ļaunums. 
Nesen biju par aculiecinie­ku gadījumam, kas met kau­na traipu uz pilsētas jaunat­ni. Raiņa ielas gala piestātnē Iekāpa grupa jauniešu, jau iekāpjot «spīdēdami» ar sa­vām «asprātībām». Izrādījās, ka viņi par braukšanu mak­sāt ir nedomā. Šādā veidā vi­ņi, rupjībām aizskarot kon­duktori, kas centās pierunāt tos samaksāt, atbrauca līdz Uzvaras laukumam, kur ņirgādamies izkāpa. Kad mēs, pārējie pasažieri, mēģinājām viņiem aizrādīt, tāpat saņēmām savu daļu rupjību. 
Vēl ir samērā daudz tādu, kas brauc tramvajos iereibu­ši. No viņiem konduktorēm iznāk dzirdēt tādas lietas, ka pat akmenim jānosarkst. 
Nesen Rīgā braucu ar tramvajiem, kur konduktora vietu izpilda automāts un bi­ļešu iegāde atstāta pasažieru sirdsapziņai. Droši vien ari Liepājā tiks ierīkoti tādi au­tomāti. Tādēļ, pēc manām do­mām, tramvaja parka vadībai vajadzētu jau laikus padomāt par neapzinīgo cilvēku pie­radināšanu maksāt. Tas būtu panākams ar vairāku sabied­risko kontrolieru iesaistīšanu darbā. 
Nebūšanas sabiedriska transporta lietošanā ar visas sabiedrības palīdzību ir ie­spējams izskaust un jo ātrāk, jo labāk.

G. Lejiņš

 

1961. gada 20. novembris „Komunists”
Ir kontakts!

Svētdien pilsētā neredzēja ne­viena tramvaja. Tie visi atradās depo. Motorvagoni tur vecveco kontakta stangu vietā saņēma moderno kontakta sistēmu – pantogrāfus. 
Tagad vagonu vadītāji varēs braukt droši – kontakts ar va­du nezudīs. 
Lai satiksmi nepārtrauktu uz ilgāku laiku, tramvajnieki jau laikus veica visus priekšdarbus. 
Nav joka lieta vienā dienā ap­mainīt kontakta sistēmas div­desmit vagoniem. Taču atslēdz­nieki A. Grava, L. Brūzis un A. Bars, kurus redzam apakšējā attēlā, tāpat ka viņu kolēģi ar darbu tika galā. 
Tā ka autogrāfu slīdkontakts ir no mīksta alumīnija (kontaktstieņiem bija dzelzs skri­tuļi), vajadzēja pārbūvēt ari gaisa līniju. Līniju strādnieki, kurus attēlā pa labi. redzam dar­bā, nomainīja ap divdesmit va­du krustojumu un pārmiju, vai­rākus simtus vada turētāju ska­vas, nolietoto vadu posmus. 
Tagad Liepājas tramvajs kļu­vis drošāks un ātrāks satik­smes līdzeklis.

V. Blankenburga teksts un foto.