1965

1965. gada 6. novembris „Komunists”
Transports, kas nenoveco

Liepājas tramvajs ir viens no pirmajiem mūsu zemē. No konkām (vagoniem, ko velk zirgi) līdz mūsdienu komfortablajiem vagoniem – tāda ir tā attīstības vēsture.
Lielā Tēvijas kara gados mūsu tramvajs cieta. Pirma­jos pēckara gados tramvaja parka darbinieku kolektīvs pielika ne mazums pūļu, lai atjaunotu nopostītos sliežu ceļus un ripojošo sastāvu.
Sākot ar 1957. gadu, va­gonu parku sāka pakāpenis­ki atjaunot. Vecos vagonus aizstāja ar jauniem, labāk iekārtotiem, tādiem, kam mīkstāka un klusāka gaita. Pēc Padomju valdības pasū­tījuma mums tos izgatavo Vācijas Demokrātiskā Re­publika.
No 1957. līdz 1964. ga­dam saņemti 53 vagoni, bet 38 vecie norakstīti.
Līdztekus vagonu parka atjaunošanai labiekārtoja arī līniju. Izbūvēti otrie ceļi Rī­gas un Dzelzceļnieku ielā. Tas deva iespēju pavairot vagonu skaitu uz līnijas, pa­lielināt to ātrumu un saīsi­nāt stāvēšanas laiku. Pasažie­ru pārvadājumi pilsētas tram­vajos pēdējos septiņos gados pieauguši no 8,1 milj. līdz 13,1 milj. cilvēku.
Gādājot par pasažieru elektrotransporta turpmāko uzlabošanu, Latvijas PSR Ministru Padome pieņēma lē­mumu par Liepājas tramvaja rekonstrukciju 1966. – 1970. gados. Paredzēts izbūvēt 10 km jaunu ceļu, otro vil­ces apakšstaciju, rekonstruēt pašreizējo tramvaju depo un iegādāties 14 jaunus vagonus.
Šie darbi iedalīti divās kārtās. Pirmajā paredzēts izbūvēt trīs kilometrus ceļu no Ļeņina ielas līdz jauna­jam dzīvojamo namu masī­vam pilsētas dienvidrietumu daļā un jauno vilces staci­ju. Pēc tam izbūvēs jaunus sliežu ceļus Raiņa, Sarkanarmijas, Brīvības ielā, re­konstruēs tramvaju depo un iepirks jaunus vagonus.
Izbūvēt ceļus no Ļeņina ie­las līdz jaunajam dzīvojamo namu masīvam paredzēts pēc šāda maršruta: ugunsdzēsēju depo, Komjaunatnes un Kr. Valdemāra ielu stūris, tālāk pa Kr. Valdemāra ielu un Klaipēdas šoseju. Pēc šīs līnijas izbūves tramvaja ce­ļus Ļeņina ielā no ugunsdzē­sēju depo līdz Kuršu ielai, kā arī Kuršu ielā un Klaipē­das ielā nojauks. Ugunsdzē­sēju depo paredzēts uzcelt Suvorova un Ed. Veidenbau­ma ielu stūrī līdzās jauna­jai degvielas iepildīšanas stacijai. Pašreiz izstrādā do­kumentāciju tramvaja ceļu pirmās kārtas un jaunās apakšstacijas celtniecībai.
Mēs ceram, ka pēc tramva­ja galīgās rekonstrukcijas liepājnieki būs apmierināti ar šo transporta veidu.

V. Ponomarjovs, pilsētas izpildu komiteja» komunālās saimniecības pārvaldes priekšnieks