1977

1977. gada 1. janvāris „Komunists”
Pēc vēlētāju norādījumiem

(...)
Īstenojot norādījumu par vagonu parka tehniskā stāvokļa uzlabošana, Tramvaja pārvalde iegādājusies piecus Jau­nus vagonus. Līdz piecgades beigām pārvalde saņems vēl 19 vagonus.
(...)

 

1977. gada 24. februāris „Komunists”
Tramvajs vai autobuss?
(rubrika: no redakcijas pasta)

Lūdzu paskaidrot: vai 2. līni­jas tramvajs vairs nekursēs pa Raiņa ielu? Autobusu satiksme nav tik ērta ...

V. Lūķe

* * *

Komunālās saimniecības pār­valde redakcijai atsūtījusi šādu atbildi: 
Tramvaja kustība pa Raiņa ielu netiks atjaunota. 1978. gadā sliežu ceļus šajā Ielā paredzēts demontēt. 
Raiņa ielu ar pilsētas centru un Ziemeļu priekšpilsētu savieno 10. autobusa maršruts, pa kuru kursē septiņi «Ikarus» tipa auto­busi ar kustības intervālu – 5 minūtes. Līdz Dienvidrietumu mikrorajonam kursē pieci 1. maršruta autobusi. Lai uzlabotu pasažieru apkalpošanu, plānots šogad 1. maršrutā laist apgrozī­bā vēl vienu autobusu «Ikarus».

 

1977. gada 7. jūlijs „Komunists”
Troksnis bez mitas
(rubrika: no redakcijas pasta)

Kuršu ielā, iepretī 32. namam, bieži dzirdams troksnis. Tas rodas, tramvajam ātri braucot vienā vai otrā virzienā. Spēcīgs dinamisks trieciens, ko rada vagonu riteņu pāri, liek drebēt nama sienām no pirmā līdz trešajam stāvam.
Troksnis sākas pulksten 5 rīta un turpinās līdz vēlai naktij. Zīmīgi, ka vēl nesen tāda trokšņa nebija. Kas vainīgs?

N. Andersons, pensionārs, bijušais dzelzsceļa lokomotīves mašīnists

 

1977. gada 27. jūlijā „Komunists”
Tramvaja parkā

Aizvadītajā pusgadā Tram­vaja parka kolektīvam bija jā­pārvadā 5 miljoni 215 tūksto­ši pasažieru. Šis uzdevums iz­pildīts par 102,1 procentu. Reizē samazināti plānotie izde­vumi.
Nesen Tramvaja parks saņē­ma piecus Čehoslovakijā būvē­tus vagonus. Līdz gada beigām saņems vēl plecus. Jaunie tramvaji Ir komfortablāki, ra­da mazāku troksni, bet prasa pusotrreiz vairāk elektroener­ģijas. To nodrošina Jaunā vil­kmes apakšstacija, kas šinīs dienās nodota ekspluatācijā. Tā Ievērojami uzlabos līniju baro­šanu un paplašinās Jauno tram­vaju Izmantošanas Iespējas. 
Lai liepājniekus labāk ap­kalpotu. Tramvaja pārvaldē nolemts kapitāli remontēt rito­šo sastāvu un ceļus. Lai sama­zinātu troksni, sliežu saduras sametinās pēc lielākām atstar­pēm.
Lielākajai daļai parka dar­binieku Ir Individuālas sociā­listiskās saistības, un tās viņi godam pilda. Lielu personisko Ieguldījumu kolektīva darbā dod satiksmes meistare A. Grantē un apakšstacijas bri­gadieris K. Jaunbrūns, kuri šeit strādā jau apmēram 40 gadus. Krietnas sava darba veicējas Ir tramvaja vagonu vadītājas V. Graikste, V. Šupstika, R. Bakše un citas.

V. Vjalihs, ārštata korespondenta

 

1977. gada 18. augusts „Komunists”
Mums atbild
(rubrika: no redakcijas pasta)

(...)
Tramvajā braukt atjauts tikai ar tramvaja biļetēm. Autobusa biļešu izmantošana tramvajā ir pilsētas transporta lietošanas noteikumu pārkāpums.
Jautājumu par biļeti ar tiesībām braukt visos pilsētas trans­porta veidos (izņemot taksometrus) apspriedīs Latvijas PSR Komunālās saimniecības minis­trijā.
(...)

 

1977. gada 15. novembris „Komunists”
Pie vadības pults

Rīts. Rudens saule tikko pa­kāpusies. Cilvēki priecājas, re­dzēdami stacijas laukumā mun­dri traucošu tramvaju. Sidra­baini spīd sliedes, pagriezie­nos jautri nočīkst riteņi.
Bija laiks, kad uz līnijas sastājās daudz tramvaju, tie stāvēja ilgi, it kā pārbaudīda­mi pasažieru pacietību. Dažs labs neizturēja, izkāpa un tā­lāk gāja kājām.
Tagad liepājnieki visumā apmierināti ar tramvaju. To nesen atzīmēja ari pilsētas Tautas deputātu padomes sesi­jā. 
Visi redzam, cik ātri pa ie­lām trauc vagoni, redzam cil­vēkus, kuri tos vada un tos, kuri remontē ceļus. Taču daži Tramvaja pārvaldes darbinie­ki paliek «aiz kadra». Gribu pastāstīt par vienu no šiem cil­vēkiem.
1905. gada iela. Pretī 5. vidusskolai atrodas vilces apakšstacija. Šeit jau 23 gadus strādā dežurējošā montiere Lū­cija Moiseja.
– Lūk, mūsu darba telpa, – viņa rāda mājīgu istabu ar vadības pultīm    un daudzkrāsainām spuldzēm. Uz galda rūpīgi sakārtots viss, kas ne­pieciešams darbam.
Viņa stāsta, bet acis visu laiku seko aparātiem. Klausos un domāju: kā izpaužas cil­vēks? Pēc kā spriežam par viņu? Vispirms pēc attieksmes pret darbu. Kad L. Moiseja sāka strādāt Tramvaja pārval­dē, vilces apakšstacija atradās vecā ēkā, taisngrieži bija no­vecojuši, bieži bojājās.
Lūcija Moiseja pirmā bezde­līga, kā toreiz mēdza jokot. Lie­ta tāda, ka darbu apakšstacijā uzskatīja par vīriešu monopo­lu. Daudzi šaubījās, ka no iesā­cējās iznāks lietaskoks, bet dzīve pierādīja pretējo. Ritēja gadi, Moiseju apbalvoja ar nozīmi «LPSR Komunālās saimniecības teicamnieks», di­vām medaļām, ordeni «Goda Zīme». Tagad neviens vairs neteiks, ka te ir tikai vīriešu darbs. 
Savā profesijā viņa apmācī­ja septiņus mācekļus. Ausma Krilova un Elza Līduma vēl tagad strādā kopā ar savu darbaudzinātāju.
Lūcija Moiseja daudz laika veltī sabiedriskajam darbam. Viņa ir tautas kontroles grupas un biedru tiesas priekšsēdētā­ja, pilsētas Tautas tiesas piesē­dētāja. Dažkārt Moiseju var sastapt tramvaju vagonos, kur viņa veic sabiedriskās kontro­lieres pienākumus. Ja kāds ne­ievēro noteikumus, viņa ne­kliedz un nedraud ar sodu, bet pienāk pie cilvēka, kaut ko klusi pasaka viņam, un tā, ka viņš tūdaļ saprot savu vai­nu.
Dežūras laikā pastāvīgi jā­seko aparātiem, jāieklausās vi­ņu vienmērīgajā dūkoņā. Ja kaut kur notiek avārija, tiek . iedarbināta gaismas un skaņu signalizācija. Dežurante ātri atrod bojājumu un pa telefonu izsauc avārijas grupu.
Nu jau vairākus mēnešus L. Moiseja un viņas biedri pārcēlušies uz vilces apakšsta­cijas jauno ēku. Pirmajā stāvā atrodas taisngrieži, relejas un automāti, otrajā – vadības pultis. Strādāt ir vieglāk, bet par jaunās tehnikas ieviešanas efektivitāti varam spriest mēs – pasažieri.
Lūcijai Moisejai ir vienkāršs amats, bet, pateicoties viņai un citiem ražošanas pirmrind­niekiem, zinām, ka, sēdēdami tramvajā, savu galapunktu sa­sniegsim ātri un laikā.

A. Fjodorovs, autora foto

 

1977. gada 3. decembris „Komunists”
Ieskats Liepājas rītdienā

(...)
– Vai būs otrs tramvaja sliežu ceļš?
– Būs, bet konkrētu termiņu nosaukt vēl pāragri. Tehniskā dokumentācija ir izgatavota, pašlaik meklējam celtniecības organizāciju, kurai būtu pa spēkam veikt būvdarbus.
(...)

(No pilsētas izpildu komitejas atskaites zveju kolhoza „Boļševiks” darbinieku priekšā)

K. Mazais

 

1977. gada 29. decembris „Komunists”
Tramvaja pārvalde
(rubrika: jaunas sociālistiskās saistības)

«Pārvadāt virs plāna 25 tūkstošus pasažieru, to skaitā līdz 7. oktobrim, jaunās PSRS Konstitūcijas pirmajai gadadienai, 18 tūkstošus cilvēku,» ie­rakstīts Tramvaja pārvaldes kolektīva jaunajās sociālistiskajās saistībās, kas pieņemtas 1978. gadam. Tajās paredzēts samazināt tramvaju dīkstāvi līnijā teh­nisku iemeslu dēļ par 15 procentiem salīdzinājumā ar šo gadu, par 1,7 pro­centiem kāpināt darba ražīgumu salī­dzinājumā ar plānojamo līmeni, uz racionalizācijas priekšlikumu un jaunas tehnikas ieviešanas, uzņēmuma tehnis­kā līmeņa celšanas un darba zinātnis­kās organizācijas pamata iegūt nosacī­to gada ekonomiju 6 tūkstoš rubļu ap­mērā. Saistības paredz arī pasākumus kadru apmācīšanai, materiālu resursu taupīšanai un citus.

K. Bobrovs