1980

1980. gada 7. februāris „Komunists”
Vagoni jāapsilda
(rubrika: no redakcijas pasta)

Uz savu vēstuli par tramva­ju vagonu sliktu apsildi saņē­mu atbildi no Komunālās saim­niecības pārvaldes. Atbilde ir ļoti optimistiska, bet vagonos joprojām auksts. Vagonu vadī­tājas uz maniem jautājumiem nespēj atbildēt. Tiesa gan, vie­na paskatījās manī vainīgi un teica: «Taupām».

J. Piļščikovs
* * * 
Redakcija palūdza pilsētas Izpildkomitejas priekšsēdētāju J. Liepiņu komentēt šo vēstuli. Viņš ziņo, ka pārbaudes gaitā vēstules saturs apstiprinājies.
Tramvaju pārvaldes pavēlē noteikts tramvaju vagonu salonu apsildes režīms 1979./1980. gada rudens un ziemas periodā. Par apsildes režīma pārkāpumu galvenais enerģētiķis un elektriskās saim­niecības meistars sodīti. Tram­vaju vadītāji Instruēti.

 

1980. gada 10. aprīlis „Komunists”
Tramvaja biļete (Īsi par likumiem)
(rubrika: no redakcijas pasta)

«Vai naudas sods, ko kontrolieri uz­liek par braukšanu tramvajā bez biļe­tes, ir likumīgs? Un vai vispār ir noteikumi par pasažieru, tramvaja vadī­tāju un kontrolieru tiesībām un pienā­kumiem?» – redakcijai jautā lasītāja D. Kirko.
Ar republikas Ministru Padomes 1980. gada 4. janvāra lēmumu Nr. 2 apstiprināti Noteikumi par tramvaju un trolejbusu lietošanu Latvijas PSR pilsētās.
Iekāpt tramvajā un izkāpt no tā at­ļauts tikai pieturās. Tiesības iekāpt pa priekšējām durvīm ir pasažieriem ar bērniem līdz 7 gadu vecumam, grūtnie­cēm, invalīdiem ar redzamām invalidi­tātes pazīmēm, gados veciem pilso­ņiem, personālajiem pensionāriem ar speciālu braukšanas biļeti. Vadītāja pienākums ir regulēt iekāpšanu un iz­kāpšanu pa priekšējām durvīm.
Iekāpt pa tramvaja piekabes vagona priekšējo platformu pēc pasažieru iz­kāpšanas atļauts milicijas darbiniekiem formas tērpā, pastniekiem ar somām un pasažieriem ar bagāžu vai slēpēm.
Motorvagonā sešas priekšējās sēd­vietas paredzētas grūtniecēm, invalī­diem, gados veciem pilsoņiem un pasa­žieriem ar bērniem līdz 7 gadu vecu­mam. Citiem pasažieriem, kas aizņēmu­ši šīs vietas, ir pienākums tās atbrīvot pēc minēto personu, vadītāja vai kon­troliera pirmā pieprasījuma.
Pasažiera pienākums ir, negaidot nā­kamo pieturu, kompostrēt biļeti. Pie­ļauts tramvajā kompostrēt trolejbusa vai autobusa biļeti, bet trolejbusā – divas tramvaja vai vienu autobusa bi­ļeti. Bērnus līdz 7 gadu vecumam pār­vadā bez maksas.
Mācību iestāžu audzēkņiem reizē ar abonementa kartīti jāuzrāda studenta (skolēna) apliecība. Skolēna abone­menta kartīte derīga braukšanai tikai līdz pulksten 22.30.
Ja ceļā radies negaidīts satiksmes pārtraukums, brauciena maksu neat­maksā. Pasažieriem ir tiesības, uzrādot biļeti, pārsēsties nākamajā tramvajā pēc kustības dienesta darbinieku norā­dījuma.
Atļauts bez maksas pārvadāt rokas bagāžu, kuras izmēri nepārsniedz 30X20X50 cm, nelielus mūzikas instru­mentus un slēpes. Ja bagāžas izmēri ir lielāki, par katru aizņemto vietu jākompostrē 3 biļetes. Pārvadāt suņus atjauts tikai saitē un ar uzpurni, mak­sājot kā par bagāžas pārvadāšanu.
Noteikumos ir paredzēti arī vadītāja pienākumi. Viens no tiem – paziņot šis un katras nākamās pieturas nosau­kumu. 
Par braucienu bez biļetes pilsoņiem uzliekams administratīvais sods – brī­dinājums vai naudas sods līdz 2 rub­ļiem, bet par citiem noteikumu pārkā­pumiem (smēķēšanu, trokšņošanu, braukšanu reibuma stāvoklī utt.) – brīdinājums vai naudas sods līdz 10 rub­ļiem. Naudas sodus līdz 2 rubļiem var iekasēt uz vietas, izsniedzot kvīti.

A. Kleins

 

1980. gada 22. maijs „Komunists”
Vai formas tērpi paredzēti?
(rubrika: no redakcijas pasta)

Vai Autobusu parka un Tramvaja pārvaldes darbiniekiem ir paredzēti formas tērpi?

J. Ivanovs

Autobusu parka direktors I. Zālītis paskaidro, ka Autobusu un vieglo taksometru šoferiem izstrādāti un apstiprināti formas tērpi.  Taču tie nav obligāti un ne visi šoferi ir ar mieru iegādāties tos par 50 procentiem vērības.
Tramvaja pārvaldes priekšnieks V. Grigorjevs informē, ka tramvaja darbiniekiem formas tērps nav paredzēts.

 

1980. gada 7. jūnijs „Komunists”
VAI ziņo

(...) 
31. maijā pulksten 12.15 Rīgas ielā sadūrās divi tramvaja vagoni. Vienu no tiem dzērumā vadīja Jānis Preiss. Vadīšanas tiesību viņam nebija klāt, no notikumu vietas viņš mēģināja aizbēgt.
(...)

 

1980. gada 19. jūnijs „Komunists”
Labiekārtošanas «sīkumi». Vēstuļu apskats 
(rubrika: no redakcijas pasta)

(...) 
Par nekārtību tramvaja galapunktā Dienvidrietumu mikrorajonā redakcijai ziņo I. Malakauskis. Vēstulei viņš pievienojis fotoattēlus, kuros redzamas gan betona plātnes, gan visādas drazas. Šajā sakarā Komunālās saimniecības pārvalde sola, ka līdz 23. jūnijam Tramvaja pārvalde minēto vietu sakārtos. 
«Ar ko izskaidrojams, ka tramvaja pietura no Dzelzceļa stacijas pārcelta pie Maizes kombināta?» Šādu jautājumu mums uzdevis lasītājs J. Krasts. 
Izrādās, ka pietura pārcelta tikai uz laiku sakarā ar stacionāras tramvaja pieturas izbūvi. Labiekārtošanas kombinātam uzdots darbus pabeigt līdz 10. jūlijam. Protams, Tramvaja pārvaldei bija pienākums pasažierus par to informēt agrāk, tad izpaliktu skraidīšana no Stacijas laukuma uz Maizes kombinātu, izpaliktu ar koferiem apkrāvušos ceļotāju neziņa un neapmierinātība. 
Šovasar paredzēts rekonstruēt visas tramvaja pieturas, kas atrodas Rīgas ielā. Arī tās vajadzēs uz laiku pārcelt vienā vai otrā virzienā. Vēlams, lai turpmāk Tramvaja pārvaldes vadība nevilcinātos ar pasažieru informēšanu un nenostādītu viņus notikuša fakta priekšā.
(...)

A. Kleins

 

1980. gada 26. jūnijs „Komunists”
Komplektā, pieturās
(rubrika: no redakcijas pasta)

Iekāpusi tramvajā, attapos, ka man nav braukšanas talona. Palūdzu vago­na vadītājai, bet viņa atbildēja:
– Ja gribat, varu pārdot desmit ta­lonus. Vienu nepārdodu.
Vai tad tramvajā pasažierim nav tie­sību iegādāties talonu?

B. Kapiņa

* * *

Tramvaja pārvaldes galvenais inže­nieris A. Golubevs paskaidro: 
– Tirdzniecības tīklā, laikrakstu ki­oskos un citur tramvaja talonus pārdod neierobežotā daudzumā – gan kom­plektā (5, 10 un vairāk), gan pa vie­nam talonam. Vagonu vadītājiem nav pienākuma tirgot talonus. Lai atvieglo­tu darbu tiem vagonu vadītājiem, kuri šos talonus realizē, ir paredzēta talonu komplektu pārdošana pieturās.

 

1980. gada 22. jūlijs „Komunists”
Atjaunina pieturas

Pabeigta visu četru tramvaja pieturu labiekārtošana Rīgas iela. Vecās koka platformas aizstātas ar betona platformām. Šo darbu paveica Tramvaja pārvaldes ceļu saimniecības brigāde meistara Vladimira Hramenkova vadībā. 
Paredzēts labiekārtot ari tramvaja pieturas Dzelzceļnieku un Brīvības ielās.

B. Ruks

 

1980. gada 6. septembris „Komunists”
Sacenšas brigādes

Līdz 1. septembrim Tramvaju pārvaldē bija organizēta vienīgi Individuālā sociālistiskā sacensība. Savstarpēji sacentās tramvaju vadītāji, remontstrādnieki utt. Tagad visi pārvaldes strādnieki apvienoti atsevišķās brigādēs. Nodibinātas trīs tramvaja vadītāju brigādes. Tās vada pieredzes bagātas tramvaju vadītājas Aina Ķestera, Aleksandra Gailīte un Helēna Jankoviča, kuras agrāk uzvarējušas Individuālajā sacensībā.

G. Savkina

 

1980. gada 19. septembris „Komunists”
Sākās ar 3 kapeikām
(rubrika: „02”)

Pat bērni zina, ka par braucienu tramvajā ir jā­maksā 3 kapeikas, autobu­sā – 5 kapeikas. To zinot, katrs cilvēks laikus iegādā­jas sabiedriskā transporta lietošanai paredzēto talonu un, iekāpis tramvajā vai au­tobusā, to .kompostrē. Jā­piebilst, ka minētos talonus var iegādāties ļoti ērti, jo tos pārdod pasažieriem iz­devīgās vietās. 
Ar likumu noteikts, ka par braukšanu sabiedriskā transporta līdzekļos bez bi­ļetes pasažieri sodāmi ar naudas sodu līdz 2 rubļiem. To iekasē kontrolieris. Kon­trolieris nav tiesīgs atstāt «zaķi» bez soda. «Zaķis» cenšas izvairīties no soda naudas samaksas, bet kon­trolieris – izpildīt savus dienesta pienākumus. Cīņa parasti sākas ar vārdiem, bet beidzas dažkārt ar dar­biem. 
Šājā sakarībā gribu mi­nēt konkrētu gadījumu. 
Natālija Havkalo, kas dzīvo J. Osipova ielā 7, dz. 3, Izmantoja tramvaju, nenopirkusi braukšanas ta­lonu. Viņa nepaspēja tikt līdz nodomātajai pieturai, kad pēkšņi viņas priekšā nostājās kontroliere A. Ivčenko, uzaicinot pasažieri uzrādīt talonu. 
Havkalo bija tik ļoti pār­steigta,   ka   neapsvēra, kā. atbildēt, un tādēļ viņai pa­spruka,  kontrolieres  godu aizskarošivārdi. Kontroliere A. Ivčenko, Izpildot sa­vus dienesta pienākumus, panāca, ka bezbiļetniecei vajadzēja ierasties Tramva­ja pārvaldes dispečerpunktā. Lai noskaidrotu «za­ķa» personību, kontroliere izsauca milicijas darbinie­kus. 
N. Havkalo ar varu mē­ģināja no dispečerpunkta telpām aiziet, kontroliere savukārt neļāva viņai iz­vairīties no soda samaksas. Tad Havkalo saķēra kon­trolieri aiz matiem, grūda pret koridora sienu utt. 
Tādējādi Havkalo noda­rīja kontrolierei Ivčenko vieglus miesas bojājumus, kā arī materiālus zaudēju­mus. 
Tautas tiesa atzina – N. Havkalo par vainīgu no­ziegumā, kas paredzēts Lat­vijas PSR Kriminālkodeksa 186. panta 2. daļā, jo viņa izdarījusi ar draudiem sais­tītu vardarbību pret amat­personu, kas izpildīja die­nesta pienākumus. Tiesa piesprieda vainīgajai labo­šanas darbus uz vienu ga­du, atvelkot no darba algas 20 procentus, kā ari piedzina tiesas izdevumus – 36 rubļus. Bez tam no Hav­kalo par labu Ivčenko pie­dzina 98 rubļus – zaudē­jumu segšanai par sabojā­tajiem auskariem incidenta laikā. 
Ar savu pretlikumīgo darbību Havkalo nodarījusi zaudējumus ari valstij, jo pamatdarba vietā – Galan­tērijas kombinātā – cietu­šajai A. Ivčenko apmaksā­ja slimības lapu par 132,48 rubļiem. Protams, ari šī summa   piedzenama no vainīgās.

J. Cikuts, tautas tiesnesis

 

1980. gada 24. septembris „Komunists”
Kontakttīkls atjaunots

Viļņa Jurkovska vadīta Tramvaja pārvaldes elektriķu brigāde nomainījusi kontakttīklu Brīvības un Dzelzceļnieku ielās. Tagad retāk gadās vadu norāvumi neizjūk satiksmes grafiks.
Pārvaldes darbinieku grupa galvenā enerģētika Genādija Karakozova vadībā beidz rekonstruēt velkmes apakšstaciju Robežu ielā. Apakšstacijas pārkārtošana uz lielāku spriegumu dos iespēju uzlabot kontakttīkla barošanu, doties līnijā dubultsastāvam.

B. Ruks

 

1980. gada 9. oktobris „Komunists”
Rupjš cilvēks tramvaja
(rubrika: no redakcijas pasta)

Par nepatīkamas ainas aculiecinieku kļuvu tramvaja vagonā Nr. 205. Vadītājs netaktiski izturējās pret daudziem pasažieriem. Dienvidrietumu mikrorajona priekšpēdēji pieturā vadītājs neatvainojās par vagona bojājumu, bet rupji izraidīja vecāka gadagājuma pasažierus. 
– Kā Tramvaja pārvaldes .administrācija var ļaut strādāt tik rupjam cilvēkam?

A. Baikovs
* * * 
Tramvaja pārvaldes priekšnieks V. Grigorjevs, kuru -redakcija iepazīstināja ar vēstuli, atvainojās A. Baikovam par notikušo un pateicās par savlaicīgu ziņojumu. Izrādās, ka tā nav pirmā sūdzība par vadītāju I. Zigmantu. Viņš atlaists no darba.