1987

1987. gads 7. aprīlis „Komunists”
VAI ziņo

(...)
29. martā Rīgas un Raiņa ielu krus­tojumā ar tramvaju sadūrās vieglais taksometrs, ko vadīja Vladimirs Dušins. Viņš bija nepareizi manevrējis, sodīts ar 20 rubļiem, 
(...)

 

1987. gads 18. jūnijs „Komunists” 
Reklāma uz tramvaja vagona
(rubrika: no redakcijas pasta)

Vai nebūtu laiks likvidēt pikanto reklāmu uz tramvaja sienām: «Pār­došanā sieviešu korsešu izstrādāju­mi.» Pēc manām domām, tas ir zināmā mērā piedauzīgi, Ja vajadzīgs uz­raksts uz tramvaja sienām, tad var kaut vai par dabas, vēstures piemi­nekļu aizsardzību u. c., tikai ne par korsetēm.

R. Valka

Reklāma uz tramvaju vagoniem par Galantērijas kombināta firmas veikala «Lauma» sieviešu korsešu izstrādājumu preču nomenklatūru iz­veidota saskaņā ar Latvijas Tirdznie­cības reklāmas aģentūras noteiku­miem. Tā izpildīta profesionāli augst­vērtīgi.

J. Plēsums, pilsētas galvenais mākslinieks

 

1987. gads 10. oktobris „Komunists”
Ne ar skaitu, bet ar prasmi
(rubrika: partijas dzīve: pārskati un vēlēšanas)

Šis pārskata ziņojums neatbilst tradicionālai shēmai. Par saviem pa­nākumiem tagad mazāk runā, it se­višķi komunisti, uzsvēra Tramvaju pārvaldes partijas organizācijas sekretārs Valentīns Alakozs. Svarīgāk ir atrast neizmantotas rezerves, saska­tīt pašu trūkumus un kļūmes, lai mo­bilizētu cilvēkus, vest sev līdzi brīdī, kad notiek krass lūzums visās mūsu dzīves sfērās.
Tas nav viegls uzdevums. Ar to godam tiek galā tikai tur, kur izvei­dota stingra prasīguma gaisotne.
Tramvaju pārvaldes kolektīvs nav liels. Šeit strādā nedaudz vairāk par simts cilvēkiem. Toties tās darbu redz visa pilsēta. Kurš no mums nebrauc ar tramvaju, šo ērto un lēto trans­porta veidu, kurš nesūkstas par tramvajniekiem, kad satiksmē kaut kas misējas. Tiesa gan, pēdējā laikā aiz­vien retāk gadās redzēt citu aiz cita stāvošus vagonus, mazāk jāgaida pieturās.
Tramvaju darbs uzlabojies, bet, tū­daļ jāpiebilst, jāuzlabo un jāpilnveido apkalpošanas kultūra. Šogad pārva­dās vairāk nekā 12 miljonus pasažie­ru, par miljonu vairāk nekā pērn.
Stingru eksāmenu pārvaldes kolek­tīvam sarīkoja pērnā ziema. Un kolektīvs šo pārbaudi izturēja. Tika Iz­remontēti ievērojami nedrošo ceļu posmi, apmainīti novecojuši gulšņi. Lielas pārmaiņas notikušas pašā de­po. Ieviesta atslēdznieku diennakts dežūra, remontdarbus veic stingri pēc grafika, Un vēl viens ļoti svarīgs mo­ments: daudz darīts, lai uzlabotu de­po strādātāju darba apstākļus.
Iestājoties aukstam laikam, cehos kļuva siltāk, labāk apgaismotas dar­ba vietas, tās apgādātas ar nepiecie­šamām iekārtām, Pirms partijas sa­pulces sākuma Tramvaju pārvaldes priekšnieks komunists Jevgeņijs Mackevičs ar gandarījumu rādija savu saimniecību, it sevišķi depo remonta iecirkņus, kur izveidoti apstākļi strād­nieku atpūtai. Tam ari ir liela nozī­me, jo kadru mainība atkarīga ari no darba apstākļiem.
Pārskata ziņojumā tika skartas tikai sāpīgākās lietas, kuru ir vēl daudz kolektīva darbā. Tramvaju pār­valdē strādā 11 komunistu Pie mērķa jātiek, sarežģītie uzdevumi jārisina, kā mēdz teikt, nevis ar skaitu, bet ar prasmi. Vai vienmēr pietiek spēka un prasmes, lai aptvertu ne vien ra­žošanas, bet ari kolektīva sociālās at­tīstības, morālās gaisotnes uzlaboša­nas jomas? 
Uz šiem jautājumiem tika sniegtas izsmeļošas atbildes tiklab ziņojumā, kā ari komunistu runās. Saruna noti­ka bez kompromisiem, brīžiem tā bija diezgan asa. Uzsvēra, ka pārkārtoša­nās apstākļos nedrīkst samierināties ar neapzinīgu attieksmi pret darbu, dažkārt – klaju nolaidību. 
Vagonu stāvlaiks remontā samazi­nāts. Darba laika zudumi ari samazi­nājušies. Taču joprojām nav panākta kārtējā remonta un kontroles apskatu precīza organizācija. Neatbilst stingrajām prasībām remonta kvalitāte. Tādēļ dažkārt vagoniem no līnijas jā­atgriežas depo. 
Darba laiks bieži vien jāzaudē dar­barīku, materiālu, vienkāršu skrūvju un uzgriežņu trūkuma dēj. Gadās, vagonu remontam izmanto vecas vai nestandarta detaļas. Vainīgi ir tie, kam jānodrošina remontstrādnieku darbs ar visu nepieciešamo. Slikti strādā apgādes dienests, kuru vada komunists N. Istraņins. Kādēļ tad partijas organizācija nav prasījusi viņa stingru atbildību? 
Partijas sapulcēs Tramvaju pārval­des vadošie darbinieki snieguši pār­skatus. Piemēram, ne vienreiz vien pārskatu sniedzis tās priekšnieks ko­munists J. Mackevičs. Šo pārskatu rezultātā ātrāk stājusies ierindā jau­na ēdnīca, dušas telpa, izremontētas citas telpas. Kad darba kārtībā izvir­zījās jautājums par traumatisma sa­mazināšanu, partijas organizācija uz­ņēmās to kontrolēt, sasniedza no­spraustos mērķus un izpildīja uzde­vumus. Gods kam gods pienākas – komunistam N. Ņikiforovam izdevās izskaust vairākus sīkumus, kuriem agrāk nepievērsa uzmanību, kaut gan tie bija traumatisma cēlonis. 
Apgādes jautājumos šīs neatlaidī­bas nez kādēļ pietrūkst. Komunisti redzēja šī dienesta vadītāja darba pie­ļautās kļūmes, bet partijas organizā­cija neattapās pieprasīt izskaust trū­kumus. 
Slikti ir ar kadru izvietojumu un audzināšanu. Par to daudzkārt runāts partijas sapulcēs. Bet tālāk par ru­nām un pieņemtajiem lēmumiem tā lieta netika. Tādēļ pat pārskata un vēlēšanu partijas sapulcē netika no­skaidrotas daudzas ēnas puses, pie­mēram, kādēļ viena gada laikā mai­nījušies vairāki galvenie enerģētiķi, kas pamudinājis aiziet no darba dro­šības tehnikas revidentu, kādēļ aizgā­jis galvenais inženieris, kurš bija at­zīstami uzsācis darbu. 
Daudzos statistikas pārskatos ir aile «Kadru mainība». Tramvaju pār­valdē šī mainība mazliet samazināju­sies, bet vēl joprojām ir ietekmīga – 17,2 procenti. Kādēļ aiziet strādnieki un vadošie kadri? Partijas organizā­cijā ķērās pie šī jautājuma noskaidro­šanas. Nedaudz aizsteidzoties priekšā, pateiksim, ka no Tramvaju pārvaldes aiziet tagad jau bijušais partijas or­ganizācijas sekretārs V. Alakozs, kurš strādāja depo par atslēdznieku. 
Darba disciplīna pārvaldē varētu būt labāka. Kaut gan skaitļi zināmā mērā iepriecina, tie nedrīkst apmieri­nāt nedz administrāciju, nedz parti­jas organizācijas komunistus. Pērn pieļauti 26 darba kavējumi, šī gada astoņos mēnešos šis bēdīgais rādītājs samazinājies līdz desmit. Tie, kas tiecas pēc pudeles, var «panākt nokavē­to» līdz gada beigām, ja nebūs stin­grākas cīņas pret nolaidību un izlai­dību. Un kam, ja "ne komunistiem, šeit jāsaka izšķirošais vārds, precīzāk sakot, jāveic operatīvi pasākumi? 
– Dzērāji, – teica komuniste Lū­cija Moiseja, – slaistās pie Tramva­ju pārvaldes vārtiem, bet mēs izlieka­mies tos nemanām. Dažkārt dzērāju iesaka uzslavai, dažkārt pat laikrak­sta fotokorespondentam. Pārvaldē nodibināta Atturības vei­cināšanas biedrības pirmorganizācija, to vada komuniste A. Zariņa. Daudzi strādātāji pat nezina, kas tā par or­ganizāciju, kādi ir tas mērķi, ko tā dara. Tas ir izdevīgi dzērājiem, kuri atklāti 'smejas par atturīga dzīves­veida «cīnītājiem», bet paši turpina žūpot darba laikā. Daži šīs neiznīdē­jamās «sabiedrības» pārstāvji vieso­jušies Medicīniskajā atskurbtuvē. 
Ja satiksmes dienestā vērojama tieksme" labāk apkalpot pasažierus, tiek ievērots tramvaju satiksmes gra­fiks, tad ceļu saimniecības dienestā stāvoklis joprojām ir sarežģīts. Šis dienests atrodas galvenā' enerģētika J. Perepeča pārziņā. Sājā dienestā nav pat meistara. Pēc daudzu ceļu saimniecības dienesta strādātāju dar­ba grāmatiņu ierakstiem var izpētīt visus Darba likumu kodeksa pantu pārkāpumus. 
Paliekot «brīvās ganībās» bez meis­tara uzraudzības, ceļu strādnieki dar­ba laikā izklaidējas, ka nu kurš prot. 
Saskaņā ar termiņiem, kas apstipri­nāti partijas sapulcē, pārvaldes ko­lektīvam martā un aprīli vajadzēja pāriet uz brigādes darblīgumu un jaunu darba samaksas sistēmu. Pie­ņemot lēmumu, tam negatavojās, tā­dēļ arī tagad nav gatavi pārejai. 
Daudzi jautājumi palikuši ārpus komunistu redzes loka. Pie tiem pie­der partijas organizācijas rindu iz­augsme, komjaunatnes vadīšana. Ne tikai pārskata laikā, bet ari trijos ga­dos neviens Tramvaju pārvaldes strā­dātājs nav uzņemts partijas biedru kandidātos. Sen apdzisis «Komjau­natnes starmetis», kaut gan daudz kas būtu izgaismojams. 
– Kur ir mūsu jaunatne? – vaicā­ja komunists J. Harkovs. – Mums ir krietni jaunieši, bet mēs ar viņiem nestrādājam, neinteresējamies par vi­ņu darbu, rūpēm, noskaņojumu. Tas ir liels robs partijas organizācijas darbā. 
Viņa domām nevar nepiekrist To­mēr domāju, ka Tramvaju pārvaldes komunisti spēj stāvokli labot. Jo ne tikai komunistu skaits, bet arī viņu prasme, kaujinieciskums ir noteicošais darbā.

V. Čečotkins

 

1987. gads 10. decembris „Komunists”
Paziņojums

Tramvaju pārvalde lūdz uzņēmumus un iestādes līdz 20. decembrim saņemt rēķinus mēneša kartiņu iegādei 1988. gadam.